Input:

R 51/1965 (tr.); Místní lidový soud. Odvolací soud Garance

č. 51/1965 Sb. rozh. tr.
Pri zistení, že miestny ľudový súd nebol k prejednaniu veci príslušný, je odvolací súd povinný postupovať podľa § 34 ods. 2 zák. č. 38/1961 Zb. a nemôže včas podané odvolanie previnilého občana zamietnuť ako nedôvodné.
Z ustanovenia § 35 zák. č. 38/1961 Zb. vyplýva, že odvolací súd postupuje pri rozhodovaní o odvolaní previnilého občana podľa zásad ustanovenia § 261 tr. por. a ak je dôvod, na základe ktorého rozhodol odvolací súd v prospech previnilého občana, na prospech aj ďalšiemu previnilému občanovi, rozhodne vždy aj v jeho prospech.
Miestny ľudový súd je povinný skúmať, či konanie previnilého občana, ktoré ináč naplňuje znaky niektorého previnenia, uvedeného v zák. č. 38/1961 Zb., má závažnosť previnenia, a či neide len o priestupok podľa zák. č. 60/1961 Zb., alebo či k náprave previnilého občana nepostačí výchovné pôsobenie spoločenských organizácií.
(Rozsudok krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. júla 1965 - To 4/65.)
Rozsudkom miestného ľudového súdu pri Mestskom národnom výbore v Považskej Bystrici z 23. decembra 1964 sp. zn. M 63/64, boli previnilí A. a B. uznaní vinnými previnením proti socialistickému spolužitiu podľa § 19 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb. a podľa § 31 ods. 1 písm. a) zák. č. 38/1961 a podľa § 31 ods. 1 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb. bolo im uložené ako opatrenie napomenutie.
Previnilý A. proti tomuto rozsudku podal odvolanie, okresný súd v Považskej Bystrici ale uznesením z 26. marca 1965 sp. zn. Mo 6/65 toto odvolanie zamietol. Tým sa stalo odsúdenie a použité opatrenie právoplatným.
Na sťažnosť predsedu krajského súdu v Banskej Bystrici prezídium krajského súdu vyslovilo, že právoplatným uznesením okresného súdu v Povážskej Bystrici bol porušený zákon v ustanovení § 12, § 15 ods. 2 a § 35 zák. č. 38/1961 Zb. a § 261 tr. por., napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušilo a prikázalo okresnému súdu v Považskej Bystrici, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Podľa zistenia rozsudku Miestného ľudového súdu v Považskej Bystrici a uznesenia okresného súdu v Povážskej Bystrici spáchali previnilí A. a B. podľa § 19 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb. previnenie tak, že 20. októbra 1964 a 21,30 hod. v Považskej Bystrici na ulici v podnapilom stave hlasite spievali a neprestali ani potom, keď boli hliadkou VB nato vyznaní, ale aj naďalej rušili spevom nočný kľud, odmietli sa legitimovať, načo boli predvedení na OO-VB a A. bol daný na záchytnú stanicu.
Podľa § 12 zák. č. 38/1961 Zb. na prejednanie previnení sú príslušné MĽS na pracovisku, alebo v obci podľa bydliska previnilého. V súdenom prípade ani previnilý A. ani B. nebývali v Považskej Bystrici a tak v obvode MĽS pri MsNV v Považskej Bystrici, ktorý o ich previnení rozhodoval a neboli ani na MsNV v Považskej Bystrici zamestnaní a preto na prejednanie ich previnenia tento MĽS nebol miestne príslušný. Previnilý A. vo svojom odvolaní na túto okolnosť poukázal a namietal nepríslušnosť MĽS pri MsNV v Pov. Bystrici. Okresný súd ale tejto námietke, ktorú podľa dôvodov svojho uznesenia považoval za oprávnenú, nevyhovel, ale bez toho, aby pre to mal akýkoľvek právny podklad a v rozpore s uvedeným predpisom o príslušnosti