Input:

č. 51/1964 Sb. rozh., Garance

č. 51/1964 Sb. rozh.
K výkladu § 68 odst. 1 písm. a) zákona o rodině č. 94/1963 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. července 1964, Co 307/64.)
Okresní soud v Hradci Králové vyslovil nezrušitelné osvojení nezletilého K. P.
Krajský soud v Hradci Králové rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Soud prvého stupně provedl ve věci zevrubné šetření a jeho výsledky právem zhodnotil tak, že navrhované osvojení je nezletilému ku prospěchu. V tomto směru nenastala ani v odvolacím řízení změna. K podstatné změně došlo však v to, že otec odvolal souhlas k osvojení. Odvolací soud se musel proto zabývat otázkou, zda je možno osvojení povolit i bez jeho přivolení.
K osvojení je třeba přivolení zákonného zástupce osvojovaného dítěte. Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není jejich přivolení třeba ve dvou případech uvedených v § 68 odst. 1 zák. o rod. V konkrétní věci jde o to, zda byla splněna podmínka § 68 odst. 1 písm. a) zák. o rod., totiž zda otec neprojevil nejméně po dobu jednoho roku o dítě opravdový zájem, který by jako rodič projevit měl. Po přezkoumání celého obsahu opatrovnického spisu dospěl odvolací soud k závěru, že otec neprojevoval o dítě takový zájem, který by jako rodič projevit měl, a že je možno povolit osvojení i proti jeho vůli, na základě přivolení opatrovníka.
Rodiče nezletilého K. P. zrušili v r. 1955 společnou domácnost a později se rozvedli. Ihned po rozchodu přestal otec na nezletilého platit, takže bylo třeba výživné vymáhat. Otec se výkonu rozhodnutí vyhýbal, měnil zaměstnání, měl špatnou pracovní morálku a posléze byl uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 210 odst. 2 tr. zákona z r. 1950 a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku nepodmíněně. Ani po skončení výkonu trestu se však jeho pracovní