Input:

51/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů, platné do 12.3.2002 Archiv

č. 51/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů, platné do 12.3.2002
[zrušeno č. 88/2002 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 25. června 1963
o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů
Ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:
ČÁST I
Evidence knihoven jednotné soustavy
§ 1
(1) Knihovny jednotné soustavy (dále jen „knihovny“) jsou povinny přihlásit se do evidence u okresního národního výboru, v jehož obvodu působí. Pokud jsou knihovny organizační složkou jiných zařízení (ústavů)1) , přihlásí se do evidence toto zařízení (ústav).
(2) Knihovna se přihlásí do evidence do 1. října 1963. Na přihlášce uvede název, adresu a druh knihovny, počet odboček, údaj, zda jde o samostatnou organizační jednotku nebo o složku jiného zařízení (ústavu), počet knih a počet pracovníků zaměstnaných v pracovním poměru. Týmž způsobem se hlásí zřízení knihovny nové, zrušení nebo sloučení knihovny, a to ihned, když k tomuto opatření dojde.
§ 2
(1) Okresní národní výbory ve spolupráci s místními národními výbory a s organizacemi a institucemi, v jejichž oboru působnosti se zřizují knihovny, pečují o to, aby evidence knihoven byla ve stanovené lhůtě provedena a aby byla úplná a správná.
(2) Okresní národní výbory podle došlých přihlášek a výkazů o činnosti lidových knihoven za I. pololetí 1963 pořídí podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky přehled knihoven v okrese podle jednotlivých druhů a zašlou do 31. prosince 1963 po jednom jeho vyhotovení krajskému národnímu výboru, ministerstvu školství a kultury a Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky, na Slovensku též Slovenské národní radě.
(3) Okresní národní výbory vytvoří z přihlášek jednotlivých knihoven kartotéku, která bude stále udržována v souladu se skutečným stavem. Změny ve stavu knihoven hlásí okresní národní výbory ve lhůtách stanovených ministerstvem školství a kultury v dohodě s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky.
§ 3
(1) Od 1. ledna 1964 povedou knihovny evidenci počtu knih, počtu čtenářů, počtu výpůjček mimo knihovnu a výpůjček prezenčních. Školní knihovny povedou tuto evidenci od 1. září 1963.
(2) Pro účely této vyhlášky rozumí se knihou každý samostatný svazek, vázaný komplet novin a časopisů, norma, patent, mikrofilm, gramofonová deska apod. Čtenářem se rozumí fyzická osoba nebo instituce, zapsaná do seznamu čtenářů, která si v průběhu jednoho roku vypůjčila ať mimo knihovnu nebo prezenčně (tj. do studovny nebo do čítárny) alespoň jednu knihu. Výpůjčkou se rozumí půjčení jedné knihy, popř. jednoho čísla odborného časopisu (pokud se