Input:

R 51/1962 (tr.); Obchod. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Škoda Garance

č. 51/1962 Sb. rozh. tr.
STANOVISKO
trestního kolegia Nejvyššího soudu
k výši škody způsobené fingovaným plněním dodávek zemědělských produktů n. p. Zemědělský nákupní a zásobovací podnik (ZNZ).
(Rozhodnutí trestního kolegia Nejvyššího soudu z 20. října 1962 TP 150/62)
Ve skladech ZNZ vznikají každoročně skladovou manipulací přebytky zemědělských produktů. Přebytky jsou majetkem ZNZ, v plánu se s nimi počítá a musí být proto zaměstnanci skladů ZNZ vykázány. Někteří pracovníci skladů ZNZ využívají toho, že tyto přebytky nejsou evidenčně podchyceny a falešným administrativním propisováním neexistujících dodávek zemědělských produktů, které potom kryjí z neevidovaných přebytků, obohacují sebe, popř. i jiné osoby proplácením nákupních cen za fingované dodávky. V některých případech v důsledku fingovaného propisování velkého množství nedodávek, které není kryto přebytky, dokonce vznikají nadnormativní manka. Tímto jednáním pracovníků ZNZ jsou naplněny všechny znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c/ tr. zák. (popř. též podle § 132 odst. 2 písm. a/, b/, c/ tr. zák., pokud je dána některá z uvedených okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby). Pachatelé ke škodě takového majetku sebe nebo jiného neoprávněně obohacují uváděním v omyl ZNZ o tom, že byly dodány zemědělské produkty, ač se tak ve skutečnosti nestalo.
Při zjišťování výše škody způsobené takovými machinacemi ne majetku ZNZ nutno vycházet z příslušných předpisů a vykládat je v souladu s tím, co skutečně ZNZ ušlo. Zaměstnanec ZNZ, který falešným propisováním ve skutečnosti neexistujících dodávek zemědělských produktů vyláká od ZNZ nákupní cenu za nedodané zemědělské produkty, obohatí sebe, popř. jinou osobu o výši proplácených nákupních cen. Toto obohacení není však totožné s výší skutečně způsobené škody na majetku ZNZ.
Podle zák. č. 51/1959 Sb. o výkupu zemědělských výrobků a vyhlášky ministerstva zemědělství ze dne 26. srpna 1959 č. 162 Ú. l. jednotná zemědělská družstva a soukromě hospodařící rolníci jsou povinni uzavírat s ZNZ smlouvu o dodávkách zemědělských produktů. Odmítne-li jednotné zemědělské družstvo anebo soukromě hospodařící rolník takovou smlouvu uzavřít, může mu být uložen výměrem ONV úkol v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků a tyto nedodávky mohou být vymáhány. Jestliže jednotné zemědělské družstvo nebo soukromě hospodařící rolník ze své viny závazek ze smlouvy anebo úkol v dodávkách hlavních druhů zemědělských