Input:

51/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou Garance

č. 51/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 23. května 1961
o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
Dne 3. srpna 1960 byla v Bukurešti podepsána Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou.
S Dohodou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 15. prosince 1960 a president republiky ji ratifikoval dne 22. března 1961. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 24. března 1961.
Podle svého článku 9 nabyla Dohoda platnosti dne 24. března 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
President Československé socialistické republiky a Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky
ve snaze vypořádat nevyřízené finanční a majetkové otázky, vyplývající z opatření, učiněných k posílení socialistického hospodářství obou zemí, jakož i některé další otevřené finanční a majetkové otázky;
v duchu vzájemného přátelství a dalšího rozvoje spolupráce mezi oběma zeměmi;
rozhodli se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:
President Československé socialistické republiky
dr. Ivana Rohaľa-Iľkiva,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé
socialistické republiky v Rumunské lidové republice;
Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky
Iona Craiu,
náměstka ministra financí;

kteří, vyměnivše si své plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
Článek 1
Touto Dohodou prohlašují obě smluvní strany za konečně zlikvidované a zcela vypořádané:
pohledávky a nároky všeho druhu československého státu a československých právnických a fysických osob vůči rumunskému státu a rumunským právnickým osobám, jakož i pohledávky a nároky všeho druhu československého státu a československých právnických osob vůči rumunským fysickým osobám;
pohledávky a nároky všeho druhu rumunského státu a rumunských právnických a fysických osob vůči československému státu a československým právnickým osobám, jakož i pohledávky a nároky všeho druhu rumunského státu a rumunských právnických osob vůči československým fysickým osobám,
pokud takové pohledávky a nároky vznikly přede dnem 31. prosince 1948 a pokud nejde o pohledávky a nároky, které vznikly mezi socialistickými podniky obou smluvních stran.
Touto Dohodou nejsou upraveny pohledávky a nároky československých fysických osob vůči rumunským fysickým osobám, jakož i pohledávky a nároky rumunských fysických osob vůči československým fysickým osobám; tyto pohledávky a nároky mohou být likvidovány přímo