Input:

R 51/1957; Garance

č. 51/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Byl-li otec dítěte zjištěn soudně, rozhodne soud z úřední povinnosti, zda takový otec je hoden výkonu rodičovské moci, zda mu rodičovská moc nadále náleží, či zda se mu rodičovská moc odnímá (§ 55 odst. 3 zák. o právu rod.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. prosince 1956, Cz 611/56.)
Rozsudkem lidového soudu civilního v Praze byl žalovaný Rudolf K. uznán otcem nezl. Jiřiny B., nar. 11. května 1954, a byl uznán povinným platit na výživném pro nezl. Jiřinu k rukám její matky počínaje dnem 11. května 1954 měsíčně 150 Kčs.
Lidový soud v Novém Jičíně, pob. v Příbore, nepřiznal Rudolfu K. rodičovskou moc nad nezletilou. K odůvodnění uvedl, že otec dítěte celkem bezdůvodně popíral své otcovství k dítěti a že od jeho narození na výživu a výchovu ničím nepřispěl, z čehož je patrno, že o dítě nemá zájem.
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou předsedou nej vyššího soudu, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Aby byly upevněny vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi a aby byl zajištěn rovný podíl rodičů na rodičovských právech a povinnostech, stanovil zákon o právu rodinném, že rodičovská moc náleží oběma rodičům (§ 55 odst. 1). Bylo-li otcovství zjišťováno soudně, rozhodne soud z úřední povinnosti, zda takový otec, který otcovství dobrovolně neuznal, je hoden výkonu rodičovské moci a podle zájmu dítěte, hledě i k důvodům popírání otcovství, rozhodne, zdali mu rodičovská moc nadále náleží čili nic (§ 55 odst. 3 zák. o právu rod.). Soud tedy uváží, zdali otec, který musel být zjišťován soudem, je hoden výkonu rodičovské moci, a podle výsledků tohoto zkoumání případně otci výkon rodičovské moci odejme, totiž zbaví otce rodičovské moci.
V souzeném případě odůvodnil lidový soud v Novém Jičíně, pob. v Příbore, své rozhodnutí tím, že otec bezdůvodně neuznával své otcovství k dítěti.
V opatrovnickém spise nezl. Jiřiny B. je založen opis rozsudku lidového soudu v Novém Jičíně, pob. Příboře, kterým bylo vysloveno, že Ludvík J., který své otcovství k nezl. Jiřině uznal před orgánem pověřeným vedením matrik, není otcem nezl. Jiřiny. V důvodech rozsudku se konstatuje, že Ludvík J. neměl s matkou dítěte v kritické době tělesných styků a že přesto, že uznal své otcovství k nezl. Jiřině, není jejím otcem.
Lidový soud v Novém Jičíně, pob. v Příboře, v řízení, jímž nepřiznal Rudolfu K. rodičovskou moc k nezl. Jiřině, neprovedl důkaz obsahem shora uvedeného spisu. Kdyby tak byl učinil, pak by býval musel uvážit, zda proto, aby Rudolf K. nebyl shledán hodným výkonu rodičovské moci, je postačující podklad. Byl by totiž musel uvažovat skutečnost, jež je patrna z obsahu zmíněného