Input:

51/1957 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1961 Archiv

č. 51/1957 Sb., Nařízení o rejstříku trestů, platné do 31.12.1961
NAŘÍZENÍ
ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany
ze dne 23. srpna 1957
o rejstříku trestů.
Ministr spravedlnosti, ministr vnitra a ministr národní obrany nařizují podle § 414 odst. 1 zákona č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1
Rejstřík trestů vede ministerstvo spravedlnosti, a pokud jde o československé státní občany narozené na Slovensku, pověřenectvo spravedlnosti.
§ 2
(1)  Do rejstříku trestů se zapisují:
a)  hlavní tresty pravomocně uložené za trestné činy,
b)  upuštění od potrestání u trestných činů (§ § 17 a 58 trestního zákona),
c)  tresty odnětí svobody, nápravného opatření, veřejného pokárání a pokuty převyšující 500 Kčs, pravomocně uložené soudem za přestupky,
d)  tresty nápravného opatření uložené výkonným orgánem rady národního výboru za přestupek, bylo-li nápravné opatření přeměněno v trest odnětí svobody.
(2)  Do rejstříku trestů se zapisují též všechny tresty vedlejší uložené vedle trestů uvedených v odstavci 1.
(3)  Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené cizozemskými soudy.
§ 3
Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších 80 let se z rejstříku trestů odstraní.
§ 4
Soudy a jiné orgány jsou povinny sdělovat ministerstvu (pověřenectvu) spravedlnosti všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.
§ 5