Input:

č. 51/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 51/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Návrh na zrušeni manželství rozvodem lze vzít zpět i za klidu řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 25. července 1955, 19 Co 357/55.)
Účastníci ponechali rozvodové řízení při ústním jednání dne 13. dubna 1955 v klidu. Podáním došlým na soud 18. května 1955 vzal navrhovatel svůj návrh na zrušení manželství rozvodem zpět.
Lidový soud civilní v Praze vzal zpětvzetí návrhu na vědomí a řízení podle §§ 73, 234 o. s. ř. zastavil.
Krajský soud nevyhověl stížnosti, kterou odpůrkyně napadla usnesení lidového soudu tvrdíc, že zpětvzetí návrhu během klidu řízení není přípustné.
Odůvodnění:
Tento názor stěžovatelky nemá opory v zákoně. Podle § 421 odst. 3 o. s. ř. má klid řízení účinky přerušení řízení. Ustanovení § 81 o. s. ř. o přerušení řízení pak stanoví, že přerušení řízení má ten účinek, že se nekonají jednání a lhůty podle tohoto zákona neběží. To tedy znamená, že zásadně nejsou účinné ty procesní úkony, které by během klidu řízení vedly k pokračování v řízení. Tomu účelu se však nemohou příčit takové procesní úkony, které mají za následek, že v řízení ponechaném v klidu se v