Input:

51/1954 Sb., Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků, platné do 31.8.1961 Archiv

č. 51/1954 Sb., Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků, platné do 31.8.1961
[zrušeno č. 65/1961 Sb.]
ZÁKON
ze dne 27. října 1954
o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
Účelem tohoto zákona je zajistit bezpečnost při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků a přispět tak k rozvoji tvůrčích sil, ke zvýšení produktivity práce a k dalšímu vzestupu hmotné a kulturní úrovně pracujících v zemědělství.
§ 2.
Povinnosti vedení závodů.
(1) Představenstva jednotných zemědělských družstev a jednotlivě hospodařící rolníci odpovídají za zajišťování bezpečné a zdravotně nezávadné práce ve svých závodech. Představenstva jednotných zemědělských družstev a jednotlivě hospodařící rolníci jsou povinni zejména
a) zřizovat a udržovat v závodech zařízení, kterých je třeba k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a starat se o bezpečné a zdravé prostředí též v zařízeních závodů, která slouží pracujícím (závodní kuchyně, ubytovny a pod.),
b) starat se o to, aby bezpečnostní zařízení strojů nebyla odstraňována,
c) zjišťovat a odstraňovat v závodech příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání a ihned oznamovat vážné nehody bezpečnostním technikům (odstavec 3), kteří jsou povinni o nich vést záznamy.
(2) Představenstva jednotných zemědělských družstev jsou povinna se starat o výchovu členů a ostatních pracovníků družstva k bezpečné a zdravotně nezávadné práci; u jednotlivě hospodařících rolníků plní tento úkol výkonné orgány národních výborů.
(3) Aby bylo zajištěno plnění úkolů, které se týkají bezpečnosti při práci, ustanovuje pro jednotné zemědělské družstvo jeho představenstvo bezpečnostního technika. Bezpečnostní technici vykonávají své úkoly v součinnosti s orgány národních výborů. Pro jednotlivě hospodařící rolníky obstarává úkoly bezpečnostního technika výkonný orgán místního národního výboru.
§ 3.
Povinnost pracujících.
(1) Pracující v zemědělském závodu jsou povinni počínat si při práci tak, aby neohrožovali život a zdraví své a svých spolupracovníků. Členové a ostatní pracovníci jednotného zemědělského družstva, kteří zjistí na svém pracovišti nedostatky ohrožující bezpečnost nebo zdraví, musí je oznámit představenstvu družstva; jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní pracovníci v jejich závodech oznamují tyto nedostatky, pokud je nemohou sami odstranit, výkonnému orgánu místního národního výboru.