Input:

R 51/1954; Garance

č. 51/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak sa maloletý v priebehu konania o úhradu osobných potrieb stane plnoletým, rozhodne opatrovanský súd v konaní podľa druhej hlavy druhej časti občianskeho súdneho poriadku o úhrade osobných potrieb len na čas maloletosti; za čas neskorší môže sa účastník, ktorý sa stal plnoletým, domáhať úhrady osobných potrieb len v konaní podľa hlavy jedenástej druhej časti občianskeho súdneho poriadku na všeobecnom súde účastníka, proti ktorému nárok smeruje.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 31. júla 1953, 16 Co 145/53.)
Ľudový súd v Bratislave uložil otcovi maloletého dieťaťa, aby dieťaťu platil mesačne výživné až do času, kým sa bude môcť maloletý samostatne živiť, hoci už. v návrhu na určenie výživného je uvedené a tiež ľudový súd to konštatuje, že dieťa sa stalo v priebehu konania plnoletým.
Krajský súd na sťažnosť otca uznesenie prvého súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. O otázke, o ktorú ide, uviedol
v odôvodnení:
Niet pochybnosti o tom, že v čase podania návrhu bol syn sťažovateľa maloletý, správne mu preto počas jeho maloletosti v konaní bol ustanovený opatrovník (§ 57 zák. o rodinnom práve). Bolo však povinnosťou prvého súdu, aby vzhľadom na údaje návrhu bližšie skúmal a zistil, či a kedy sa maloletý v priebehu konania stal plnoletým, a tak vyjasnil túto pre ďalšie konanie rozhodnú okolnosť. I keď totiž vyživovacia povinnosť rodiča voči jeho dieťaťu nezaniká už dosiahnutím určitého veku (plnoletosti), predsa ak ide o plnoleté dieťa, ktoré nebolo pozbavené svojprávnosti a teda už nie je pod