Input:

505/1990 Sb., Zákon o metrologii, ve znění účinném k 1.7.2017 Archiv

č. 505/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. listopadu 1990
o metrologii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
226/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
v § 7 ruší odst. 3, v § 9 ruší odst. 3
226/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 7 doplňuje nové odst. 3 a 4, v § 9 doplňuje nové odst. 5 a 6, v § 12 ruší posl. větu v odst. 1, ruší odst. 2
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 23 odst. 6 nahrazuje slova
481/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, § 14 odst. 1; vkládá nové § 24c a § 24d; nové přechodné ustanovení
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 19 a § 20; nové přechodné ustanovení
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 5, § 6, § 9, § 9a, § 13, § 14, § 19 odst. 1, § 23; ruší § 20; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23
85/2015 Sb.
(k 1.4.2015)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 a § 23 odst. 2; ruší § 14a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen „subjekty“) a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
§ 2
(1) Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat základní měřicí jednotky uvedené v odstavci 2, jejich označování, násobky a díly stanovené vyhláškou, a ostatní jednotky, jejich označování, definice, násobky a díly stanovené vyhláškou. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.
(2) Základními měřicími jednotkami jsou:
a) jednotka délky - metr (m); metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy,
b) jednotka hmotnosti - kilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu,
c) jednotka času - sekunda (s); sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133,
d) jednotka elektrického proudu - ampér (A); ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr délky vodičů,
e) jednotka termodynamické teploty - kelvin (K); kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody,
f) jednotka látkového množství - mol (mol); mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu izotopu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic,
g) jednotka svítivosti - kandela (cd); kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x 1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.
§ 3
Měřidla
(1) Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými pomocnými měřicími zařízeními se pro účely tohoto zákona člení na:
a) etalony;
b) pracovní měřidla stanovená (dále jen „stanovená měřidla“);
c) pracovní měřidla nestanovená (dále jen „pracovní měřidla“);
d) certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.
(2) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.
(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam
a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení