Input:

501/2005 Sb., Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty Archiv

č. 501/2005 Sb.
[zrušeno č. 10/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2005
o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb., k provedení § 22 odst. 4:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu,
b) vymezení nákladů spojených se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu,
c) vymezení nákladů na zajišťování modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty,
d) doklady, kterými musí být výpočty nákladů uvedených v písmenech a) až c) doloženy,
e) vymezení přiměřeného zisku.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) jednotkovými náklady - soubor nákladů k ocenění prací a výkonů souvisejících se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty (dále jen „sborník“),
b) nákladem spojeným s provozováním železniční dopravní cesty - náklad vynaložený na činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje drážní doprava podle zvláštního právního předpisu1) ,
c) nákladem spojeným se zajišťováním provozuschopnosti železniční dopravní cesty - náklad vynaložený na činnosti, kterými se zajišťuje dodržení technických podmínek provozuschopnosti železniční dopravní cesty podle zvláštního právního předpisu2) ,
d) nákladem spojeným se zajišťováním modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty - náklad vynaložený na činnosti provedené na jednotlivých akcích modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty vedených v rozpočtu finančních zdrojů platném pro příslušný rok a náležející provozovateli dráhy,
e) režií - část nepřímých nákladů provozovatele dráhy přiřazených k výkonu pomocí podílu mzdových nákladů zaměstnanců přímo se podílejících na tomto výkonu.
§ 3
Vymezení nákladů spojených s provozováním
železniční dopravní cesty a způsob jejich výpočtu
(1) Náklady spojené s provozováním železniční dopravní cesty se stanoví součtem
a) počtu hodin pracovního výkonu zaměstnanců provozovatele dráhy podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty násobeného sjednanou hodinovou sazbou pracovního výkonu. V hodinové sazbě pracovního výkonu zaměstnanců jsou zahrnuty
1. náklady na spotřebu materiálu,
2. osobní náklady zaměstnanců provozovatele dráhy podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty,
3. ostatní přímo přiřaditelné, prokazatelné a vlastníkem a provozovatelem dráhy odsouhlasené položky nákladů souvisejících s výkonem zaměstnanců podílejících se přímo na provozování železniční dopravní cesty, například stejnokroje, ochranné oděvy a pracovní pomůcky zaměstnanců a další náklady nezahrnuté v bodech 1 a