500/1990 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění účinném k 21.12.2015

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 500/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 15. listopadu 1990
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
438/1991 Sb.
(k 1.11.1991)
mění, doplňuje
282/1992 Sb.
(k 15.6.1992)
doplňuje
473/1992 Sb.
(k 22.10.1992)
mění, doplňuje
170/1993 Sb.
(k 22.6.1993)
mění, doplňuje
155/1994 Sb.
(k 1.8.1994)
doplňuje
191/1994 Sb.
(k 27.10.1994)
doplňuje
218/1994 Sb.
(k 30.11.1994)
doplňuje
161/1997 Sb.
(k 15.7.1997)
doplňuje
164/1998 Sb.
(k 13.7.1998)
mění
269/1998 Sb.
(k 19.11.1998)
mění
21/2000 Sb.
(k 18.2.2000)
mění, v § 15 odst. 2 doplňuje písm. o)
246/2000 Sb.
(k 9.8.2000)
mění, v § 15 odst. 2 doplňuje písm. p) až t)
254/2001 Sb.
(k 25.7.2001)
mění, v § 15 odst. 2 doplňuje písm. u)
274/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
mění, v § 15 odst. 2 doplňuje písm. v)
473/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění. v § 15 odst. 2 doplňuje písm. w) a vkládá nový odst. 7
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší § 4, 9, 14 a § 16, mění § 11 odst. 4, ruší odst. 1 v § 16a, vkládá § 16b
282/2003 Sb.
(k 28.8.2003)
v § 15 odst. 2 doplňuje písm. x) a odstavce 9 a 10
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 16a odst. 2 ruší slova
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 5
357/2015 Sb.
(k 21.12.2015)
mění § 15 odst. 2
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby je příslušné ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“) a jím zřízené okresní komise pro privatizaci a Pražská komise pro privatizaci národního majetku (dále jen „komise“).
§ 2
(1) Ministerstvo řídí činnost komisí, rozhoduje o jejich zrušení a kontroluje dodržování předpisů o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „osoby“).
(2) Komise zřizuje ministerstvo ve všech okresech České republiky a pro území hlavního města Prahy.
(3) Členy komise jmenuje a odvolává ministerstvo.
(4) Člen komise se nesmí ani prostřednictvím svého zástupce účastnit veřejné dražby v územním obvodu působnosti komise,jejímž je členem. To platí i pro osoby jemu blízké.
§ 3
(1) Předsedu komise, jenž organizuje a řídí její práci, jmenuje a odvolává ministerstvo.
(2) O všech otázkách náležejících do její působnosti rozhoduje komise hlasováním. Komise může přijímat rozhodnutí, jen je-li přítomna nadpoloviční většina členů. K platnému rozhodnutí je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů komise.
§ 4
(zrušen 320/2002 Sb.)
§ 5
(1) V obcích, městech, městských částech a městských obvodech1) zřizují komise své sekce.
(2) V sekcích musí být zastoupeny obce, města, městské části a městské obvody, v jejichž územích jsou umístěny provozní jednotky2) a organizace, jejichž provozní jednotka se nachází v jejich územním obvodu.
(3) Sekce připravují podklady pro rozhodování komise a podle jejich pokynů zabezpečují jednotlivé úkony spojené s prodejem provozních jednotek.
(4) Zakladatelé nebo zřizovatelé organizací uvedených v odstavci 2 předají sekci podklady podle § 4 odst. 3 písm. a), b), e) a f) zákona o převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,3) s výjimkou podmínek pro poskytnutí nového úvěru.
§ 6
(1) Komise organizují a zabezpečují převody vlastnictví provozních jednotek.
(2) Komise projedná návrhy na zařazení provozních jednotek do seznamu s příslušnou obcí, městem, městskou částí a městským obvodem a se zakladatelem nebo zřizovatelem organizace, jejíž provozní jednotka se navrhuje k zařazení do seznamu, pokud jím není ústřední orgán státní správy.
(3) Komise vyhotovují návrhy seznamů a předkládají je k potvrzení ministerstvu; předloží i seznam nezařazených provozních jednotek se zdůvodněním svého postupu. Komise rovněž rozhodují o zařazení provozních jednotek do opakované veřejné dražby a na základě tohoto rozhodnutí sestavují seznam provozních jednotek pro opakovanou veřejnou dražbu. Tyto seznamy se zveřejňují způsobem uvedeným v § 8 tohoto zákona.
(4) Komise stanoví výši vstupného na prohlídku provozní jednotky.
(5) Komise na požádání jiných státních orgánů a se souhlasem ministerstva organizují a zabezpečují přiměřeně podle zvláštního předpisu2a) převody jiných věcí z majetku ve vlastnictví státu.
§ 7
(1) Jsou-li v seznamech uvedeny provozní jednotky organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem jsou ústřední orgány státní správy, projedná
 
 Nahoru