Input:

50/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 50/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 19. února 2024,
kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 53 a § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb., se mění takto:
1. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:
㤠11a
Šíření údajů katastru získaných dálkovým přístupem
(1)  Údaje získané webovou službou dálkového přístupu podle § 11 lze šířit takovým způsobem, že osoba, které byl udělen souhlas s šířením údajů (dále jen „šiřitel”), opatří údaje katastru svým jménem na svůj účet a tyto údaje předá osobě, které jsou údaje šířeny (dále jen „uživatel údajů”), prostřednictvím k tomu určené webové aplikace. Má-li dojít k šíření totožného údaje katastru více uživatelům údajů, musí šiřitel opatřit tento údaj pro každého uživatele údajů zvlášť.
(2)  Údaje podle § 11 se k šíření poskytují prostřednictvím samostatného uživatelského účtu určeného pouze pro tento účel. Pro získání dálkového přístupu pro účely šíření se podává samostatná žádost.
(3)  Souhlas s šířením údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu se uděluje na dobu jednoho roku. Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů získaných webovou službou dálkového přístupu lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.
(4)  Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru získané webovou službou dálkového přístupu za
podmínky, že
a)  údaje katastru poskytnuté k šíření uchovává pouze po dobu nezbytnou k předání údajů uživateli údajů a pouze za tímto účelem,
b)  vyžaduje prokázání totožnosti všech uživatelů údajů s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky alespoň značnou při každém přihlášení do webové aplikace, jejímž prostřednictvím jsou údaje katastru šířeny, při kterém má dojít k šíření údajů katastru,
c)  vede evidenci uživatelů údajů, kterým rozšířil údaje katastru, včetně údajů o tom, jaké údaje a kdy rozšířil, po dobu 5 let od data, kdy byly údaje rozšířeny.”.
2. V § 12 odst. 1 se za slova „údajů z katastru” doplňují slova „ , nedodržuje podmínky stanovené pro šíření údajů katastru získaných webovou službou dálkového přístupu”.
3. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:
㤠14a
Bezúplatná webová služba dálkového přístupu
Úřad poskytuje prostřednictvím bezúplatné webové služby vybrané základní údaje souboru popisných informací a vybrané základní údaje o řízeních; osobní údaje se takto neposkytují.
Ustanovení § 11 až 14 se nepoužijí. Technické podrobnosti bezúplatné webové služby, zejména její popis a parametry jejího užívání Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu.”.
4. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které včetně nadpisů znějí:
㤠15a
Šíření údajů katastru