Input:

50/2023 Sb., Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik Garance

č. 50/2023 Sb., Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2023
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  obsah a způsob zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik,
b)  obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod podle § 23a vodního zákona,
c)  podrobnosti etap zpracování návrhů plánů podle písmene a),
d)  způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik,
e)  způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem,
f)  obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění a
g)  způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  vodohospodářskými službami veškeré činnosti, které pro fyzické nebo právnické osoby zajišťují odběr, vzdouvání a akumulaci povrchových nebo podzemních vod a jejich následnou úpravu a distribuci, nebo odvádění a čištění odpadních vod s následným vypouštěním do povrchových vod,
b)  rizikovým útvarem podzemních vod útvar podzemních vod, kde je riziko, že nebude dosaženo dobrého chemického nebo kvantitativního stavu,
c)  částí povodí související s místy odběru vody k lidské spotřebě ochranné pásmo vodního zdroje podle § 30 odst. 1 vodního zákona nebo část vodního útvaru nebo útvar povrchové nebo podzemní vody anebo útvary povrchové vody, kde dochází k odběrům vod určených pro lidskou spotřebu s vydatností více než 10 m3) /den nebo sloužících pro více jak 50 osob,
d)  uznatelným užíváním způsoby užívání, kvůli kterým může být útvar povrchové vody, na jehož hydromorfologické změny se tyto způsoby užívání váží, určen za silně ovlivněný útvar,
e)  mapováním povodňových rizik zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňového ohrožení a map povodňových rizik,
f)  dokumentací oblasti s významným povodňovým rizikem součást plánů dílčích povodí, jejímž účelem je poskytnout potřebné podklady pro sestavení plánů pro zvládání povodňových rizik,
g)  datovým modelem soubory dat pořizované v rámci přípravy plánů povodí, sloužící pro sdílení informací mezi pořizovateli plánů a tvořící základní podklad pro podávání zpráv Evropské komisi.
§ 3
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
Podklady pro přípravné práce a zpracování návrhů plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik zahrnují
a)  státní mapová díla určená pro veřejné užití2) nebo mapová díla zpracovaná na jejich podkladě,
b)  informace shromažďované v informačních systémech veřejné správy,
c)  údaje a výstupy vodní bilance podle § 22 vodního zákona,
d)  demografické a hospodářské údaje Českého statistického úřadu pro