Input:

50/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci Garance

č. 50/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. června 2019 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 3 dne 2. srpna 2019. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 13. dubna 1989.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda
mezi vládou České republiky
a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
Vláda České republiky a vláda Černé Hory (dále jen „smluvní strany“),
vyjadřujíce plání rozvíjet a prohlubovat vědeckotechnickou spolupráci mezi státy smluvních stran,
v souladu s principy společného zajmu, rovnocenného partnerství a oboustranného prospěchu,
přesvědčeny, že tato spolupráce může přispět k lepšímu poznání, porozumění a posílení všestranných přátelských vztahů mezi státy smluvních stran,
se dohodly takto;

  
Článek 1
Prováděcí orgány
Orgány zodpovědnými za koordinaci naplňování této Dohody budou v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v Černé Hoře Ministerstvo vědy (dále jen „prováděcí orgány“),
  
Článek 2
Formy spolupráce
1. Smluvní strany si budou za účelem rozvíjení a prohlubování vzájemné vědeckotechnické spolupráce vyměňovat:
a) informace, dokumentace a publikace vědeckotechnického zaměření;
b) informace týkající se pořádání vědeckých workshopů, diskuzí, seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí konaných na území států smluvních stran;
c) informace týkající se národních politik a strategií podpory výzkumu, vývoje a kovací platných ve státech smluvních stran,
2. Smluvní strany budou za účelem rozvíjení a prohlubování vzájemné vědeckotechnické spolupráce podporovat:
a) navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblastech vědy, technologií, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran;
b) zapojování institucí působících v oblastech vědy, technologií, výzkumu, vývoje a inovací do dvoustranných a mnohostranných mezinárodních vědeckotechnických projektů a programů;
c) výměnu odborníků působících v oblastech vědy, technologií, výzkumu, vývoje a inovaci ve státech smluvních stran;
d) uskutečňování společných česko-černohorských projektů v oblastech základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v tématech společného zájmu;
e) jakékoliv další formy vědeckotechnické spolupráce.

  
Článek 3
Česko-černohorská smíšená komise pro vědeckotechnickou spolupráci
1. Za účelem hodnocení a koordinace naplňování cílů této Dohody smluvní strany zřizují Česko-černohorskou smíšenou komisí pro vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Smíšená komise“), která bude projednávat otázky týkající se naplňování této