50/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

50/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 50/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se mění takto:
1. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5, sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.


5§ 19a odst. 7
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru