50/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 50/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, se mění takto:
1. V § 19 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, kterému bylo povoleno odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů5, sestavuje a předkládá pouze regulační výkazy uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. B k této vyhlášce.


5§ 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 19 odst. 2 se text „12-T1a) OPM, 12-T1b), 12-T1c) a 12-L“ nahrazuje slovy „uvedené v příloze č. 1 bodu 1 písm. C k této vyhlášce“.
3. V příloze č. 1 bod 1 zní:
Text bude uveden po zpracování.
4. V příloze č. 1 úvodní části textu bodů 2 až 8 se text
Text bude uveden po zpracování.
nahrazuje textem
Text bude uveden po zpracování.
5. V příloze č. 1 bodě 3 se poslední řádek tabulky zrušuje.
6. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb.

Vyobrazení přílohy č. 2 bude uvedeno po zpracování.“.
7. V přílohách č. 3 až 9 se věta „Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňující dálkový přístup.“ zrušuje.
8. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv zní:
Výkaz bude uveden po zpracování.
9. V příloze č. 3 vzor regulačního výkazu 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku zní:
Výkaz bude uveden po zpracování.
10. V příloze č. 3 vzor
 
 Nahoru