50/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 50/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 2010 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 18. května 2016.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
DOHODA
MEZI
VLÁDOU
ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU
BRAZILSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI V ZÁLEŽITOSTECH OBRANY

Vláda České republiky
a
vláda Brazilské federativní republiky
(dále jen „smluvní strany“),
sdílejíce společné přesvědčení, že vzájemná spolupráce v oblasti obrany obohatí vztah mezi smluvními stranami;
usilujíce přispět k mezinárodnímu míru a rozkvětu;
přejíce si rozvíjet a posílit různé formy spolupráce mezi smluvními stranami na základě reciprocity,
se dohodly takto:
  
ČLÁNEK 1
Cíle
Smluvní strany budou spolupracovat na zásadách rovnosti, reciprocity a oboustranného zájmu v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodněprávními závazky svých států s cílem:
a) rozvíjet spolupráci mezi smluvními stranami v záležitostech obrany, zejména v oblastech výzkumu a vývoje, logistické podpory a pořizování obranných výrobků a služeb;
b) vyměňovat si znalosti a zkušenosti nabyté pří operacích ozbrojených sil včetně mezinárodních operací na udržení míru a při používání zahraničního i národního vojenského vybavení;
c) sdílet znalosti a zkušenosti v oblastech vědy a technologií;
d) účastnit se vzájemného vojenského vzdělávání a výcviku, společných vojenských cvičení, jakož i vyměňovat si informace v těchto záležitostech;
e) spolupracovat v záležitostech týkajících se systémů a vybavení v oblasti obrany;
f) spolupracovat v dalších oblastech obrany, které mohou být předmětem oboustranného zájmu obou smluvních stran.

  
ČLÁNEK 2
Formy spolupráce
1. Spolupráce mezi smluvními stranami v záležitostech obrany bude prováděna následujícími formami:
a) vzájemné návštěvy delegací na vysoké úrovni a setkání představitelů obdobných obranných institucí;
b) výměna instruktorů, jakož i studentů z vojenských vzdělávacích institucí;
c) účast na teoretických i praktických výcvikových kurzech, seminářích, konferencích, diskuzích a sympoziích v institucích smluvních stran;
d) návštěvy vojenských letadel;
e) kulturní a sportovní události;
f) spolupráce týkající se obranného materiálu a služeb spojených s obrannými záležitostmi v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran;
g) provádění a rozvoj programů a projektů používání obranných technologií za případné účasti institucí každé smluvní strany a obranného průmyslu České republiky a Brazilské federativní republiky;
h) další formy spolupráce, které mohou být předmětem oboustranného zájmu obou smluvních stran.
2. Pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak, veškerá komunikace během spolupráce podle této Dohody bude probíhat v angličtině.
  
ČLÁNEK 3
Záruky
Při provádění aktivit spolupráce podle této Dohody se smluvní strany vzájemně zavazují respektovat principy a cíle Charty Spojených národů, které zahrnují suverénní rovnost států, teritoriální integritu a nedotknutelnost a nevměšování do vnitřních záležitostí
 
 Nahoru