Input:

50/1967 Sb., Zákon o státním rozpočtu na rok 1967 Garance

č. 50/1967 Sb., Zákon o státním rozpočtu na rok 1967
ZÁKON
ze dne 18. května 1967
o státním rozpočtu na rok 1967
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se uneslo na tomto zákoně:
§ 1
Stanovení výše státního rozpočtu
(1) Celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu se stanoví částkami 142 521 978 000,- Kčs.
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž souhrnný finanční vztah k ústřednímu rozpočtu (dotace z ústředního rozpočtu) činí 10 817 400 000 Kčs a účelové subvence z ústředního rozpočtu do rozpočtu národních výborů 12 907 300 000,- Kčs.
§ 2
Závěrečné ustanovení
Zrušují se ustanovení § 5 odst. 1, § 10 odst. 5, § 14 odst. 2 a § 15 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.
 
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.
 
Příloha č. 1 zákona č. 50/1967 Sb.
Celkový přehled státního rozpočtu
Československé socialistické republiky na rok 1967
 
Příjmy
Kčs (v tis.)