Input:

50/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, platné do 31.3.1983 Archiv

č. 50/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, platné do 31.3.1983
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. března 1964
o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
§ 1
(1)  Z pojištění odpovědnosti za škody má pojištěný právo, aby Státní pojišťovna (dále jen „pojišťovna”) za něho nahradila škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného blíže označenými ve smlouvě,
a)  na zdraví nebo usmrcením,
b)  poškozením, zničením nebo ztrátou věci, pokud pojištěný za škodu odpovídá. Skutečnost, kterou byla škoda způsobena, je pojistnou událostí, nastala-li během trvání pojištění.
(2)  Na odpovědnost za jiné škody, než je uvedeno v odstavci 1, vztahuje se pojištění, jen bylo-li to ve smlouvě dohodnuto.
(3)  Nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, týká se pojištění pojistné události, která nastane na území Československé socialistické republiky.
§ 2
(1)  Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené úmyslně, na odpovědnost za škody převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, na odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody podle § 425 obč. zákoníku a na odpovědnost za škody způsobené provozem dopravních prostředků podle § 427 a násl. obč. zákoníku, pokud se na ni vztahuje zákonné pojištění.
(2)  Pojištění se nevztahuje dále na odpovědnost z pracovního poměru
a)  za schodek na svěřených hodnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat,
b)  za ztrátu předmětů svěřených na písemné potvrzení,
c)  za škodu na movitých věcech svěřených k výkonu práce.
§ 3
(1)  Pojišťovna není povinna plnit, jestliže pojištěný způsobil škodu manželu nebo příbuzným v řadě přímé anebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti.
(2)  Pojišťovna není rovněž povinna plnit, dojde-li ke škodě
a)  na movité věci, která sice není ve vlastnictví pojištěného, byla však pojištěnému půjčena nebo jí užívá z jiného důvodu anebo ji má u sebe,
b)  na nemovitosti (jejím příslušenství), které pojištěný užívá protiprávně,
c)  na nemovitosti (jejím příslušenství), které pojištěný užívá na základě oprávnění a škoda nepřesahuje 1000 Kčs,
d)  na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný.
§ 4
Lhůty stanovené § 359 obč. zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné,1) mohou být předtím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.
§ 5
Je-li pojištěna odpovědnost za škody, která vyplývá z vlastnictví věci, zaniká pojištění změnou v osobě vlastníka věci. Je-li takovou věcí nemovitost a přejde-li do vlastnictví jiného občana v pojistném období, za něž bylo před převodem vlastnictví zaplaceno pojistné, vstupuje nový vlastník nabytím vlastnictví do pojištění namísto dosavadního vlastníka; jestliže však před uplynutím tohoto pojistného období pojišťovně sdělí, že nebude v pojištění pokračovat, pojištění uplynutím tohoto období zaniká.
§ 6
Pojištění také zaniká, odpadne-li možnost, že pojistná událost nastane.
§ 7
(1)