Input:

č. 50/1961 Sb. rozh., Garance

č. 50/1961 Sb. rozh.
K výkladu § 514 obč. zák.
(Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 1 z 25. ledna 1961, 9 C 588/60).
Státní pojišťovna se domáhala na žalovaných zaplacení částky 71 393 Kčs, která představuje zbytek půjčky, poskytnuté v r. 1937 právní předchůdkyni žalobkyně manželům K. Závazek přešel na O. Š., po ní pak na její dědičky - žalované. Vedle toho žalobkyně navrhovala, aby žalované byly uznány povinnými trpět, aby se žalobkyně uspokojila pro tyto své pohledávky z jim náležejících dílů nemovitosti.
Obvodní soud pro Prahu 1 zavázal první a druhou žalovanou každou k zaplacení částky 20 514,95 Kčs a třetí žalovanou k zaplacení částky 2591,22 Kčs s přísl., co do dále požadovaných částek proti všem žalovaným žalobu zamítl. Zamítl také žalobu, aby žalované byly uznány povinným trpět, aby se žalobkyně uspokojila pro tyto své pohledávky z jim náležejících dílů nemovitosti. Toto rozhodnutí se stalo pravomocným.
Odůvodnění:
Podle § 514 odst. 1 obč. zák. je dědic povinen hradit náklady přiměřeného pohřbu zůstavitele, jakož i plnit závazky, které na něho přešly smrtí zůstavitelovou, vše podle ustanovení o poměrné nebo přednostní úhradě a jen do výše ceny nabytého dědictví. Pokud je dědictví předluženo, musí dojít k poměrné a přednostní úhradě, čímž má zákon na mysli ustanovení §§ 592 a násl. o. s. ř.
Nárokem za podstatou, který musí být především uhrazen, jsou náklady přiměřeného pohřbu. Ty činí v tomto případě podle soupisu 1297,57 Kčs.
Na druhém místě se uhrazují [§ 594 odst. 1 písm. a) o. s. ř.] pohledávky zaměstnanců dlužníka, tedY zesnulého. Takové pohledávky však v souzené věci nebyly.
Na dalším místě musí být uhrazeny [§ 594 odst. 1 písm. b) o. s. ř.] daně a veřejné dávky s přirážkami a příslušenstvím, splatné v posledních třech letech před nařízením likvidace (tedy v tomto případě před smrtí zůstavitele).
Podle soupisu je tu takové množství pohledávek z titulu daní a veřejných dávek, že jen tyto pohledávky by překročily výši aktiv, takže by na pohledávku žalobkyně se vůbec nemohlo dostat. Ovšem největší z nich jsou nároky splatné více než tři léta.
Soud zjišťuje, že z kategorie těchto pohledávek nejsou starší než tři léta pohledávky: pohledávka fin. odboru ONV Praha 1 za obecní dávky a poplatky ve výši 546,76 Kčs, pohledávka fin. odboru ONV Praha 2 z titulu dědických dávek ve výši 30 102,50 Kčs, úroky za dobu od 27. června 1952 (vznik pohledávky) do 26. února 1955 ve výši 4816,04 Kčs, z pohledávek fin. odboru ONV Praha 12 v celkové výši 636 975,32 Kčs jen pohledávka za dědické poplatky v částce 5747,50 Kčs, konečně pak pohledávka justiční správy z titulu poplatků v částce 5180,40