Input:

R 50/1961 (tr.); Důkaz. Zemědělské družstvo. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Spekulace. Trestní odpovědnost Garance

č. 50/1961 Sb. rozh. tr.
Výši škody způsobené výkupnímu podniku vyplacením výkupních cen na podkladě administrativních machinací prováděných zaměstnancem výkupního podniku při zapisování dodávek zemědělských produktů zemědělci, které ve skutečnosti dodány do skladu vůbec nebyly, tvoří výše vyplacených výkupních cen, nikoliv výše maloobchodních cen zemědělských produktů.
(Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k otázce zjišťování výše způsobené škody při machinacích zemědělskými výrobky.)
(z 15 července 1961 - TP 59/61)
Obžalovaný jako skladník ve Výkupním podniku v Č. prováděl přejímání obilí a ostatních produktů, dodávaných zemědělci do skladu. Podle přejímacích lístků, které sám vyplňoval a podepisoval, byla pak prováděna výplata za dodané produkty.
Po předchozí dohodě s pěti zemědělci prováděl tzv. administrativní výkup, zapisoval jako dodané obilí, které ve skutečnosti do skladu dodáno nebylo, od zemědělců dostával peníze, které jim byly vyplaceny ve výkupních cenách obilí. Obžalovaný uvedeným způsobem získával peníze a zemědělcům zůstávalo nedodané obilí k jejich dispozici. Takto zapsal a přijal peníze nejméně za 133 q pšenice, 33 q žita, 8 q ovsa a 67 kg máku. Obžalovaný, který spáchal ještě další trestnou činnost, byl za toto jednání uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 písm. a), b), odst. 3 tr. zák.
Okresní soud v Náchodě při úvaze o výši způsobené škody výkupnímu podniku vycházel z maloobchodních cen a stanovil ji částkou 51 340 Kčs za obilí, 1618 Kčs za mák. Použití maloobchodních cen blíže nezdůvodnil.
K odvolání obžalovaného krajský soud v Hradci Králové dospěl po přezkoumání rozsudku k závěru, že výši škody, kterou obžalovaný způsobil naznačenými administrativními manipulacemi při zapisování dodávek nelze vyčíslit maloobchodními cenami, nýbrž částkou, kterou výkupní podnik skutečně vyplatil a o kterou byl poškozen, tj. částkou odpovídající výkupním cenám. V souhlase s návrhem krajského prokurátora vyjádřil pak výši způsobené škody ve výkupních cenách uvedených produktů (100 Kčs za 1 q pšenice, 91 Kčs za 1 q žita, 56,60 Kčs za 1 q ovsa a 800 Kčs za 1 q máku).
Gremiální porada krajského soudu v Hradci Králové dospěla k názoru, že vyčíslení výše škody ve výkupních cenách uvedených produktů zjištěné odvolacím soudem, není správné a nevyjadřuje vysokou společenskou nebezpečnost uvedeného jednání obžalovaného, ohrožujícího důležitý úsek zemědělské výroby. Mělo být prý přihlíženo k tomu, že činností obžalovaného s dalšími pachateli nebylo do skladu dodáno uvedené množství obilí a máku, sklad byl tím zkrácen a poškozen o možnost s těmito produkty disponovat a získat tak ve prospěch majetku v socialistickém vlastnictví maloobchodní hodnotu uvedených zemědělských produktů.
Gremiální porada trestního kolegia Nejvyššího soudu došla k závěru, že rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové je správné. Škodu, kterou způsobil obžalovaný administrativními manipulacemi při zapisování dodávek nelze vyčíslit maloobchodními cenami, nýbrž jedině částkou, kterou výkupní