Input:

50/1959 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 50/1959 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1966
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o zemědělské dani
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
V úsilí o rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby má zemědělská daň významné poslání. Úkolem nové úpravy zemědělské daně je napomáhat k tomu, aby důchody družstev a družstevníků byly v souladu se zásadou odměňování podle práce a aby byly odstraňovány neodůvodněné rozdíly v důchodech jednotných zemědělských družstev a družstevníků, způsobené vlivem odlišných přírodních a ekonomických podmínek. Současně má aktivně působit na rozvoj socialistické zemědělské výroby a její hospodárnosti na základě prohlubování socialistických výrobních vztahů v zemědělství a rozvíjení tvůrčí účasti pracovníků v zemědělství na řízení zemědělské výroby. Zemědělská daň má upevňovat a posilovat zájem jednotných zemědělských družstev na dlouhodobém rozvoji a na rozšiřování vlastních prostředků, zejména nedělitelných fondů. Nová úprava zemědělské daně má ještě více zainteresovat místní a okresní národní výbory, aby aktivně pomáhaly jednotným zemědělským družstvům rozvíjet výrobu a hospodárnost.
Oddíl I
Daňová povinnost
§ 2
Zemědělské dani podléhají jednotná zemědělská družstva a fyzické osoby (dále jen „ostatní poplatníci”), a to z příjmů ze zemědělské výroby provozované na vlastní nebo společný účet. Přitom nerozhoduje, provozuje-li se zemědělská výroba na půdě vlastní, najaté či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.
§ 3
Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeni členové jednotných zemědělských družstev, a to jak z příjmů, které dostávají v penězích nebo naturáliích od družstva podle odpracovaných jednotek, tak z příjmů dosažených provozováním záhumenkového hospodářství.
§ 4
Základ daně
Základem daně je dani podrobený příjem (§§ 7 a 12) dosažený v roce rozhodném pro zdanění.
§ 5
Zdaňovací období
Daň se vyměřuje
a)  u jednotných zemědělských družstev za každý kalendářní rok po jeho uplynutí
b)  u ostatních poplatníků za každý kalendářní rok podle stavu k 1. lednu.
Oddíl II
Vyměření a placení daně u jednotných zemědělských družstev
§ 6
U jednotných zemědělských družstev se rozumí zemědělskou výrobou každá činnost družstvem vykonávaná.
§ 7
Dani podrobený příjem
(1)  Dani podrobeným příjmem jsou skutečně dosažené celkové hrubé peněžní příjmy z rostlinné a živočišné výroby, z provozování pomocných hospodářských odvětví a přidružené výroby, příjmy za práce a služby a hodnota naturálií rozdělovaných na pracovní jednotky. Od hrubých peněžních příjmů a od hodnoty naturálií se odečtou částky uložené do nedělitelného fondu.
(2)  Podkladem pro určení dani podrobeného příjmu je roční výkaz jednotného zemědělského družstva.
§ 8
Sazba daně

(1) Sazba daně činí v oblasti
 
horské
1 %
bramborářsko-ovesné
1,5 %
bramborářské
3 %
řepařské
7 %
kukuřičné
6 %.
(2)  Rada okresního národního výboru může po projednání s radou místního národního výboru snížit nebo zvýšit sazbu daně v oblasti bramborářské, řepařské a kukuřičné až o 1 %, v oblasti řepařské a kukuřičné ve výjimečných případech až o 2 %, a to z důvodů, které nejsou dostatečně vyjádřeny