Input:

č. 50/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 50/1957 Sb. rozh. obč.
Okresní prokurátor je oprávněn ve lhůtě § 48 odst. 1, § 51 zák. o právu rod. popřít otcovství, je-li zájem státu nebo pracujících na tom, aby osobní poměry dítěte byly uspořádány v souladu se zásadou materiální pravdy.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. prosince 1956, Cz 513/56.)
Okresní prokurátor v Zábřehu podal žalohu podle § 6 odst. 3 o. s. ř. v právní věci Jaroslava Š., nyní neznámého pobytu, proti žalovaným nezl. Petru Š. a Ludmile G. na popření otcovství k žalovanému nezletilci. Podle tvrzení žaloby Jaroslav Š. a Ludmila G. uzavřeli manželství dne 20. října 1945. Manželství bylo rozvedeno rozsudkem krajského soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 1948 a dne 31. července 1949 se narodil Ludmile G. syn Petr Š. Jaroslav 5., jemuž dosud svědčí zákonná domněnka otcovství, toto dítě prý nezplodil, ježto manželé žili spolu pouze 4 měsíce po svatbě, v r. 1946 se rozešli a vůbec se již pohlavně nestýkali. V srpnu 1948 byl Jaroslav Š. ve vazbě krajského soudu v Liberci a od té doby je neznámého pobytu. Je proto podle tvrzení žaloby vyloučeno, aby Jaroslav Š. byl otcem nezletilého Petra Š.
Lidový soud v Zábřehu žalobu okresního prokurátora odmítl. Podle odůvodnění může ve lhůtě § 48 odst. 1 zák. o právu rod. na popření otcovství žalovat jedině otec nebo matka dítěte a teprve kdyby zákonná lhůta k podání žaloby uplynula, může tak učinit jen generální prokurátor, vyžaduje-li to obecný zájem. Zásah okresního prokurátora je podle názoru lidového soudu vyloučen v případech týkajících se osobních nebo rodinných poměrů.
Krajský soud v Olomouci, který projednával věc na stížnost okresního prokurátora, napadené usnesení potvrdil. Podle názoru krajského soudu je popěrné právo podle § 48 zák. o právu rod. ryze osobním právem manželovým a nepřísluší nikomu jinému, leč by tak stanovil zákon. Podle jediné výjimky § 48 odst. 2 zák. o právu rod. může v tomto řízení vystoupit zákonný zástupce. Je-li Jaroslav Š. nezvěstný, nemohl by sám žalobu podat, ani by mu nemohl být zřízen k tomu účelu opatrovník, neboť ten není oprávněn žalobu na popření otcovství vznést.
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou generálním prokurátorem, že uvedenými rozhodnutími krajského soudu v Olomouci a lidového Boudu v Zábřehu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle znění § 6 odst. 3 o. s. ř. je předpokladem návrhu prokurátora na