Input:

50/1955 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 50/1955 Sb., Vládní nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, platné do 31.12.1975
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1955
o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:
§ 1.
Úvodní ustanovení.
Rozvoj zemědělské výroby, jenž je předpokladem k zlepšování výživy pracujícího lidu a tím i neustálého růstu jeho životní úrovně, vyžaduje, aby se využilo veškeré půdy způsobilé k zemědělskému obdělání a aby se na této půdě řádně hospodařilo. Toto nařízení stanoví způsob a opatření, jimiž se má napomáhat k dosažení tohoto cíle.
ČÁST PRVNÍ.
Zajišťování zemědělské výroby na hospodářstvích výkonných zemědělců.
§ 2.
Vlastníci zemědělské půdy jsou povinni postarat se o to, aby jejich zemědělská půda byla řádně obdělávána.
Oddíl první.
Zajišťování zemědělské výroby na zemědělské půdě malých a středních rolníků.
§ 3.
(1)  Malí nebo střední rolníci, kteří nemohou ze závažných osobních důvodů (nemoc, stáří a pod.) nebo pro nedostatek pracovních sil ve své rodině anebo provozního zařízení na své zemědělské půdě řádně hospodařit, a neobstarají-li hospodaření na této půdě ani jinak (na př. pronájmem), jsou povinni oznámit to prostřednictvím výkonného orgánu místního národního výboru zemědělské u odboru rady okresního národního výboru ihned., jakmile tyto důvody nastaly. Zemědělský odbor rady okresního národního výboru poskytuje v součinnosti s výkonným orgánem místního národního výboru těmto rolníkům všestrannou pomoc.
(2)  Za tím účelem zemědělský odbor rady okresního národního výboru v součinnosti s výkonným orgánem místního národního výboru
a)  získává malé a střední rolníky přesvědčování o přednostech zemědělské družstevní výroby ke vstupu do jednotného zemědělského družstva a není-li v místě, působí k tomu, aby bylo založeno;
b)  zjedná výpomoc malým a středním rolníkům podle ustanovení části čtvrté.
§ 4.
(1)  Není-li možné zajistiti obdělávání zemědělské půdy malého nebo středního rolníka způsobem stanoveným v § 3, projedná zemědělský odbor rady okresního národního výboru v součinností s výkonným orgánem místního národního výboru s tímto rolníkem, aby uzavřel se zemědělským závodem socialistického sektoru smlouvu o odevzdání části své půdy, a po případě také provozního zařízení, nebo i celého hospodářství do užívání k zajištění výroby (dále jen „užívání”) tomuto zemědělskému závodu.
(2)  Smlouva se uzavírá na dobu nejméně šest let. Uživatel je povinen platit malému nebo střednímu rolníku náhradu za užívání majetku ve výši a lhůtě stanovených smlouvou. Dohodou vlastníka s uživatelem lze zrušit smlouvu i před uplynutím doby šesti let; o tom se může s uživatelem dohodnout i dědic vlastníka. Ve smlouvě lze ujednat, že uživatel odkoupí od vlastníka živý inventář a zásoby.
(3)  O obsahu, trvání a zániku užívání odevzdaného majetku platí, není-li jinak ve smlouvě stanoveno, přiměřeně ustanovení části třetí a § 27.
§ 5.
Nelze-li zajistit obdělávání zemědělské půdy ani smluvním odevzdáním nemovitosti do