Input:

č. 50/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 50/1954 Sb. rozh. tr.
Při nařízení ochranné výchovy mladistvého nemůže soud současně vyslovit její prodloužení přes osmnáctý rok věku mladistvého. O prodloužení ochranné výchovy je příslušný rozhodnout soud, v jehož obvodu se již nařízená ochranná výchova vykonává.
Při prodloužení ochranné výchovy nelze předem přesně určit dobu, na kterou se ochranná výchova prodlužuje, nýbrž tato potrvá, dokud to vyžaduje zájem chovance, nejpozději ovšem do dvacátého prvého roku jeho věku, a o propuštění před dovršením tohoto roku rozhodne soud na návrh prokurátora, výchovného ústavu nebo zákonného zástupce (§ 235 odst. 3 tr. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 15. února 1954, 2 To 25/54.)
Lidový soud v Hradci Králové odsoudil mladistvého pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 písm. a) a e) tr. zák. (spáchané výdělečně a za jiné okolnosti zvláště přitěžující). Podle § 71 odst. 1 tr. zák. nařídil také ochrannou výchovu mladistvého a současně vyslovil, že se podle § 73 odst. 1 tr. zák. doba ochranné výchovy prodlužuje do dovršení devatenácti let mladistvého.
Krajský soud k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu jednak ve výroku o trestu a vyměřil mladistvému nový nižší trest, jednak ve výroku, že se ochranná výchova mladistvého prodlužuje podle § 73 odst. 1 tr. zák. do dovršení devatenácti let jeho věku. Pokud jde o výrok o prodloužení ochranné výchovy, uvedl
v odůvodnění:
Výrok napadeného rozsudku, jímž bylo vysloveno, že nařízená ochranná výchova mladistvého se prodlužuje do dovršení devatenácti let mladistvého, není ve shodě se zákonem.
Podle § 73 odst. 1 tr. zák. ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršeného osmnáctého roku; vyžaduje-li to zájem chovance, lze ji prodloužit do dovršeného dvacátého prvého roku (§ 21 odst. 3 zák. č. 69/1952 Sb. o sociálně právní ochraně mládeže). Z toho plyne, že prodloužení ochranné výchovy lze nařídit teprve, když ochranná výchova soudem již nařízená nesplnila svůj účel do dovršeného osmnáctého roku věku chovance. To ovšem vyjde na jevo až při výkonu ochranné výchovy samé. Kromě toho v § 73 odst. 1 tr. zák. se hovoří o zájmu chovance, t. j. osoby, která již je v ochranné výchově.
Prodloužení ochranné, výchovy je v podstatě