Input:

50/1951 Sb., Nařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 50/1951 Sb., Nařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 51/1964 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 23. června 1951
o schvalování a uveřejňování tarifů drah.
Ministr dopravy nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách (dále jen „zákon“):
§ 1.
Schvalování.
(1) Tarify drah provozovaných Československými státními drahami, národním podnikem, schvaluje ministerstvo dopravy, tarify ostatních drah pro přepravu veřejnou krajský národní výbor.
(2) U tarifů, které podléhají též rozhodování podle předpisů o tvorbě cen, provede se příslušné řízení toliko podle těchto předpisů; rozhodnutí v něm vydá, není-li v příslušných předpisech ustanoveno jinak, ministerstvo dopravy, a to v dohodě s ministerstvem vnitra, jde-li o tarify drah komunálních podniků. Toto rozhodnutí podle předpisů o tvorbě cen je zároveň schválením podle zákona.
(3) Schválení není třeba k opravě tiskových chyb v tarifu.
§ 2.
Uveřejňování.
(1) Tarify musí býti uveřejněny. Není třeba uveřejňovati tarify pro účely vnitřní služby drah, veřejné správy, pro účely sociální, výchovné nebo vzdělávací.
(2) Tarif, jeho změny a zrušení se uveřejňují:
a) vyhlášením ve věstníku určeném pro vyhlašování tarifů; byl-li tarif nebo jeho změny vydány jako samostatná kniha, sešit nebo list, stačí oznámit v tomto věstníku jich vydání a odevzdání do prodeje;
b) vývěskou ve stanici nebo ve vozidle, jde-li o tarif místního významu a byl-li tento způsob uveřejnění povolen při schválení tarifu; toto povolení může být uděleno s podmínkou, že tarif bude dodatečně otištěn ve věstníku uvedeném v písm. a).
(3) Opravy tiskových chyb se uveřejňují podle účelnosti některým ze způsobů uvedených v odstavci 2.
(4) Stal-li se tarif změnami nepřehledným, může ministerstvo dopravy nebo krajský národní výbor uložit drážnímu podniku, aby tarif nově uveřejnil.
§ 3.
Účinnost