Input:

50/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu, ve znění účinném k 11.11.1993 Garance

č. 50/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu, ve znění účinném k 11.11.1993
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 11. srpna 1945
o opatření v oblasti filmu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
273/1993 Sb.
(k 11.11.1993)
ruší § 1, § 3 odst. 2 a § 4
Aby byly odborně zajištěny a zachovány všechny prostředky a zařízení pro výrobu, rozšiřování a veřejné promítání světelných kinematografických filmů a aby jich mohlo býti plně využito k prospěchu lidu a státu,
aby v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání takových filmů byla řádně zabezpečena, udržena a dále rovnoměrně a plánovitě rozvíjena zaměstnanost,
aby tato kulturní a hospodářská práce byla trvale zbavena všech rušivých cizích a všech škodlivých neodborných a z hlediska zájmu lidu a státu nespolehlivých vlivů a činitelů,
a a by byly umožněny řádné přípravy a včasné provedení trvalé úpravy v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání osvětlených kinematografických filmů podle potřeb a zájmů lidu a státu,
k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(zrušen 273/1993 Sb.)
§ 2.
(1)  Dosavadní provozovatelé podniků, uvedení v § 1, odst. 1 a 2 jsou povinni odevzdati ministerstvu informací všechny předměty provozu, provozní prostředky, zásoby surovin a jiného materiálu, jakož i všechna provozní zařízení podniků, včetně provozoven, které mají ve vlastnictví, v nájmu nebo v užívání kdekoli v zemi České a Moravskoslezské nebo v celní cizině, kteréžto ministerstvo vstupuje tím do práv a závazků dosavadních provozovatelů (§ 2, odst. 3).
(2)  Veškerý majetek podniků uvedených v § 1, odst. 1 a 2 přechází dnem odevzdání do vlastnictví státu, který jej může přenésti v celku nebo v částech na právní subjekty jím zřízené.