Input:

5/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice Garance

č. 5/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2021 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. ledna 2023. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbylo platnosti Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, podepsané dne 5. března 2001 v Madridu1) .
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
Dohoda mezi Českou republikou,
zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
a Španělským královstvím,
zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání,
o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd
na gymnáziích v České republice

Česká republika, zastupovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělské království, zastupované Ministerstvem Školství a odborného vzdělávání, (dále jen „smluvní strany“), berouce v úvahu význam česko-španělských dvojjazyčných tříd s vyučovacím jazykem českým a španělským zřízených na gymnáziích v České republice, přejíce si i nadále usnadňovat jejich činnost, i nadále zlepšovat jejich kvalitu a posilovat jejich atraktivnost, vyjadřujíce rovněž spokojenost se znalostí španělského jazyka, které dosahují absolventi uvedených tříd, a majíce za cíl dosáhnout úrovně Cl podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v rámci finančních možností smluvních stran, se dohodly takto:
Článek 1

Předmětem této dohody je spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vzdělávání v česko-španělských třídách dvojjazyčných gymnázií, uskutečňovaného v České republice těmito právnickými osobami vykonávajícími činnost gymnázia:
a) Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680, se sídlem Budějovická 680/17, Michle, 140 00 Praha 4;
b) Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace, se sídlem Vejrostova 1143/2, Bystrc, 635 00 Brno;
c) Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9, se sídlem Čajkovského 68/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;
d) Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 1332/35, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava;