Input:

5/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999 Garance

č. 5/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2019 sdělil generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), že v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě1) , byly přijaty změny limitů odpovědnosti stanovených touto Úmluvou.
Změny vstoupily v platnost dne 28. prosince 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu těchto změn v platnost přestaly platit změny limitů platné od 30. prosince 2009, vyhlášené pod č. 47/2010 Sb. m. s.
Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
Tel: +1(514)954-6090
 
 
 
Č.j.: LE 3/38.1-19/70
11. říjen 2019
 
 
 
 
Předmět: Revize limitů odpovědnosti podle Montrealské úmluvy z roku 1999 -oznámení data nabytí platnosti revidovaných limitů
 
 
 
Vyžadovaná činnost: a) zohlednit, že revidované limity odpovědnosti nabývají platnosti od 28. prosince 2019 pro všechny smluvní strany Montrealské úmluvy; a b) podle potřeby přizpůsobit prováděcí právní předpisy, aby revidované odpovědnostní limity nabyly platnosti
 

Pane/Paní,
mám tu čest odkázat na dopis státům LE 3/38.1-19/50, ze dne 28. června 2019, kterým Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) oznámila výsledky přezkoumání limitů odpovědnosti podle článku 24 odstavec 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě,