Input:

5/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království Garance

č. 5/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. prosince 1967
o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
Dne 21. července 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království.
Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 2. října 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Řeckého království, dále nazývané v této Dohodě „smluvními stranami“, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, dále v této Dohodě nazývané „Úmluvou“, a přejíce si učinit opatření ke zřízení pravidelných obchodních leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes tyto země, dohodly se takto:
Článek 1
1. Pro účely této Dohody a její Přílohy mají následující pojmy tento význam:
a) „letecký úřad“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví ministerstva dopravy, a pokud jde o vládu Řeckého království Správu civilního letectví ministerstva komunikací nebo v obou případech každou osobu nebo orgán pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;
b) „území“, „letecké služby“, „mezinárodní letecké služby“ a „přistání pro neobchodní účely“ mají při provádění této Dohody význam uvedený v článcích 2 a 96 Úmluvy;
c) „stanovené tratě“ znamenají tratě stanovené v Příloze k této Dohodě;
d) „dohodnuté služby“ znamenají mezinárodní letecké služby provozované na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě;
e) „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně v souladu s ustanovením článku 3 jako letecký podnik, který bude provozovat některou z dohodnutých služeb.
2. Příloha k této Dohodě se považuje za její nedílnou součást a jakýkoliv odkaz na Dohodu znamená také odkaz na Přílohu, pokud není výslovně stanoveno jinak.
Článek 2
Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování pravidelných obchodních leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze.
Článek 3
1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Po přijetí takového určení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, bez odkladu určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.
3. Každá smluvní strana má právo písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně odvolat určení leteckého podniku a určit jiný letecký podnik.
4. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací