Input:

R 5/1965; Řízení před soudem Garance

č. 5/1965 Sb. rozh.
Věc nebyla "s konečnou platností vyřešena" (§ 8 o. s. ř.) i tehdy, nedošlo-li ve lhůtě 30 dnů ode dne podání návrhu rozhodčímu orgánu k uzavření platného smíru nebo vydání rozhodnutí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. října 1964, 7 Co 480/64.)
Okresní soud v Pardubicích zastavil řízení s tím, že po právní moci usnesení postoupí věc závodnímu výboru ROH žalovaného účastníka. Zjistil, že věc byla postoupena rozhodčím orgánem soudu po tom, když uplynula 30denní lhůta, během níž nebylo v rozhodčím řízení o návrhu rozhodnuto. Okresní soud se odvolává na ustanovení § 8 o. s. ř., podle něhož může soud o věci, v níž před řízením u soudu má být provedeno řízení u jiného orgánu, jednat jen tehdy, jestliže věc nebyla v takovém řízení s konečnou platností vyřešena. Podle názoru soudu za vyřešení věci s konečnou platností je nutno považovat vydání rozhodnutí ve věci samé. Ježto však k vydání rozhodnutí rozhodčím orgánem nedošlo, není dána pravomoc soudu.
Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí soudu prvého stupně zrušil a věc mu vrátil s tím, aby o ní dále jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 8 o. s. ř. upravuje pravomoc soudu v některých případech