Input:

R 5/1965 (tr.); Anonymita oznamovatele Garance

č. 5/1965 Sb. rozh. tr.
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny postupovat tak, aby trestné činy byly náležitě objasněny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni (§ 1 odst. 1 tr. ř.).
Proto také nelze přihlížet k přání občana, který trestný čin oznámil, aby jeho jméno nebylo uváděno, jestliže jeho výslech jako svědka je ke zjištění skutečného stavu věci nezbytný.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 13. 11. 1964 - 11 Tz 60/64.)
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. dubna 1964 sp. zn. 4 T 41/64 byli obžalovaní H. Ch. a C. zproštěni podle § 226 písm. c) tr. ř. obžaloby pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), c) tr. zák., jehož se měli dopustit tím, že dne 26. 8. 1983 jako zaměstnanci Pražských uhelných skladů odprodali bez faktury 10 q koksu z nákladu 27 q koksu určeného pro národní podnik v Praze 1 a přijali za to částku 330,- Kčs.
Nejvyšší soud z podnětu stížnosti pro porušení zákona, podané ve lhůtě uvedené v § 272 tr. ř., zrušil tento rozsudek a přikázal věc obvodnímu prokurátorovi k došetření.
Z odůvodnění:
Podle § 2 odst. 5 tr. ř., jsou orgány činné v trestním řízení povinny postupovat tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci a při svém rozhodování z něho vycházet. Za tím účelem mají objasňovat se stejnou pečlivostí všechny okolnosti, svědčící proti obviněnému i v jeho prospěch.
Obvodní soud se při projednávání věci tímto ustanovením důsledně neřídil. Obvodní soud odůvodnil zprošťující výrok v podstatě tím, že žádným důkazem, kromě důvěrného sdělení orgánům VB, nebylo prokázáno, že to byli obžalovaní, kteří odprodali z dodávky pro národní podnik K. 10 q koksu svědkyni R., která uvedla, že obžalované nepoznává, nepamatuje si, kolik jich bylo a dokonce prý osoby, které u ní skládaly koks, vypadaly jinak. Z těchto skutkových zjištění pak obvodní soud učinil závěr, že nebyla vyvrácena obhajoba obviněných, kteří jakoukoliv trestnou činnost popírají, neboť nelze vyloučit, že koks dne 26. 8. 1963 odprodala svědkyni R. jiná osádka.
Tento závěr učinil však obvodní soud na podkladě neúplně zjištěného skutkového stavu, když před tím nevyčerpal všechny důkazní možnosti a neprověřil dostatečně pečlivě všemi dosažitelnými prostředky všechny okolnosti případu.
Podnětem k zahájení trestního stíhání bylo v daném případě, jak vyplývá ze zprávy městské správy VB, oznámení občana, který si nepřál, aby jeho jméno bylo uvedeno. V tomto oznámení podle uvedené zprávy byla kromě poznávacího čísla vozu, jehož osádku tvořili obžalovaní, uvedena také přesná adresa svědkyně R. s tím, že koks od členů osádky nákladního vozidla odkoupila a dokonce i zjištění, že jeden člen osádky vozidla byl cikánského původu.