Input:

č. 5/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 5/1964 Sb. rozh. tr.
Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody podľa § 24 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 v dôsledku prijatia záruky spoločenskej organizácie za prevýchovu obžalovaného nie je možný. Možnosť podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody v dôsledku prijatia záruky spoločenskej organizácie za prevýchovu obžalovaného, je takou okolnosťou, ktorá sama o sebe postačuje na to, aby zistený skutok obžalovaného, ktorého sa dopustil za účinnosti trestného zákona z r. 1950, bol v zmysle § 16 ods. 1 tr. zák. posúdený podľa trestného zákona účinného od 1. januára 1962 (zákon č. 140/1961 Sb., ktorý v § 58 ods. 1 písm. b) podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody na takúto záruku umožňuje.
I keď v § 58 ods. 1 písm. b) tr. zák. nie je stanovené, aké vlastnosti musí mať obžalovaný k tomu, aby bolo možné u neho podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody na záruku spoločenskej organizácie (§ 4 odst. 1 tr. por.), nezbavuje to povinnosti súd, aby osobné vlastnosti obžalovaného zisťoval, lebo z inštitúcie záruk spoločenských organizácií za prevýchovu obžalovaného vyplýva, že túto je možné uplatňovať v súdnej praxi iba u takých páchateľov, u ktorých ide len o také celkové narušenie, ktoré je ešte možné odstrániť pomocou tej spoločenskej organizácie, ktorá záruku ponúkla.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. apríla 1963 - 10 Tz 20/63).
Okresný súd v Poprade uznal obžalovaného vinným trestnými činmi násilia na verejnom činiteľovi podľa § 177 ods. 1 písm. a), urážky verejného činiteľa podľa § 180 a opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. z r. 1950 a zato mu podľa § 177 ods. 1, § 22 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 uložil trest 7 mesiacov odňatia slobody, ktorého výkon bol podľa § 24 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 na záruku JRD v Štrbe podmienečne odložený na skúšobný čas 2 rokov. Súčasne bol vyslovený zákaz riadiť motorové vozidlá na čas 3 rokov.
Na sťažnosť pre porušenie zákona Najvyšší súd napadnutý rozsudok zrušil vo výroku o vine trestným činom násilia na verejnom činiteľovi podľa § 177 ods. 1 písm. a) tr. zák. z r. 1950 a v celom výroku o treste a vec vrátil okresnému súdu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Z odôvodnenia:
Sťažnosťou pre porušenie zákona podanou 28. februára 1963 napadol generálny prokurátor uvedený rozsudok okresného súdu, ktorý sa stal právoplatným 19. septembra 1962 preto, že okresný súd v rozporu so zákonom uložil obžalovanému podmienečný trest odňatia slobody, lebo vzhľadom na jeho predchádzajúce odsúdenie a na to, že trestný čin spáchal v skúšobnom čase určenom pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu, ako aj na všetky okolnosti súdených trestných činov, neboli dané zákonné podmienky na uloženie podmienečného trestu odňatia slobody. Preto uložený trest je v zrejmom nepomere k pomerom obžalovaného. Súčasne navrhol nápravu chybného rozhodnutia.
Podľa zistenia okresného súdu obžalovaný spáchal uvedené trestné činy tak, že 18. a 19. októbra 1961 jazdil na trase Štrba - Poprad - Starý Smokovec s motorovým vozidlom v opilom stave a keď 19. októbra 1961 bol v Štrbe zadržaný orgánmi VB a vyzvaný, aby v takom stave v jazde nepokračoval a podrobil sa skúške krve na alkohol, výzve sa vzoprel, hrubým spôsobom orgánom VB nadával a