Input:

5/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou Garance

č. 5/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. ledna 1962
o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Dne 4. března 1961 byla v Praze sjednána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.
Vláda Dohodu schválila dne 14. června 1961. Schválení Dohody vládou Kubánské republiky bylo sděleno nótou ze dne 26. června 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky nótou ze dne 10. července 1961.
Podle svého článku 14 Dohoda vstoupila v platnost dnem 10. července 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě
mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky přejíce si uzavřít dohodu za účelem rozvoje vzájemné letecké dopravy a zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes jejich území se dohodly takto:
Článek 1
Každá ze smluvních stran poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování leteckých služeb na tratích uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo kdykoliv později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytnou.
Článek 2
1. Každá ze smluvních stran bude mít právo určit letecký podnik k provozu dohodnutých služeb na stanovených tratích.
2. Jakmile druhá smluvní strana bude vyrozuměna o určení leteckého podniku, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.
3. Letecký úřad každé ze smluvních stran může požadovat, aby mu letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které se obvykle uplatňují při provozování mezinárodních leteckých služeb.
4. Každá ze smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v oprávněních takové podmínky, jaké bude považovat za nutné, nebude-li přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečné řízení leteckého podniku náleží smluvní straně nebo příslušníkům smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo v případě, že určený letecký podnik se neřídí zákony a předpisy smluvní strany, která povolení uděluje, nebo že jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude prováděno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou, pokud nebude nezbytné okamžitě zastavit provozování dohodnutých služeb nebo uložit podmínky k zabránění dalšímu porušování zákonů nebo předpisů.
Článek 3
1. Zákony a předpisy jedné ze smluvních stran, které se vztahují na vstup letadel provozujících mezinárodní lety na její území, na výstup těchto letadel z jejího území nebo na provoz těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní