Input:

č. 5/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 5/1961 Sb. rozh. tr.
Zjištění výše dosaženého nebo zamýšleného zisku je nezbytné pro posouzení, zda jde o trestný čin spekulace podle § 134a odst.1 tr. zák., nebo o přestupek černého obchodu podle § 87 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 19. srpna 1960 - 7 Tz 116/60)
Obžalovaná v září 1958 nakoupila v okolí Prahy 30 kg draného peří, které pak prodávala bez povolení v obcích Muránska Dlhá, Lúka, Muráň, Muránska Huta za přemrštěné ceny, takže za 22,5 kg získala 3331,- Kčs, ačkoliv úřední cena za jeden kilogram je 51,- Kčs, dále, že měla u sebe 7 čínských povlaků na polštáře, které koupila v Praze a které chtěla bez povolení zpeněžit.
Lidový soud v Revúci ji uznal vinnou trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. a odsoudil ji k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců a k propadnutí zajištěných věcí. Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil uvedený rozsudek a okresnímu soudu v Rožňavě nařídil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona, vytýká lidovému soudu, že neprovedl všechny důkazy, jichž bylo třeba k získání spolehlivého podkladu pro rozhodnutí o vině i trestu.
Lidový soud především porušil zákon v ustanovení § 2 odst. 7 tr. ř., podle kterého jsou orgány činné v trestním řízení povinny provádět a shromažďovat z úřední povinnosti, nebo na návrh stran důkazy tak, aby všechny okolnosti významné pro rozhodnutí věci byly náležitě objasněny.
Lidový soud především řádně nezjistil skutečnosti, týkající se osoby obžalované, ačkoliv ve spise byly v tomto ohledu důkazy, které nebyly úplné a navzájem v souladu. Podle charakteristiky, vypracované OO MV odd. VB, tedy orgánem odlišným od složky, která prováděla vyšetřování této věci, obžalovaná, jejíž půda je v JRD, sama v družstvu nepracuje a většinou se zaměstnává kupectvím, podomním obchodem s peřím a podobně. Naproti tomu podle zprávy MNV se obžalovaná dobře zapojuje do práce v JRD. Tyto rozpory bylo třeba odstranit dodatečným šetřením o tom, zda OO MV odd. VB má o podomním obchodování obžalované a ostatním jejím životě i jiné poznatky než ty, které vyšly najevo v této trestní věci a o tom, zda se obžalovaná aktivně zapojila do práce v JRD již dříve, jak o tom podal zprávu MNV, nebo až po zahájení trestního řízení v této věci. Objasnění těchto skutečností bylo závažné jak pro otázku viny trestním činem spekulace (pokud by prokazatelný rozsah spekulačního jednání sám o sobě nestačil, jak bude ještě níže rozvedeno, k naplnění znaků tohoto trestného činu), v