Input:

5/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci Garance

č. 5/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. února 1958
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci.
Dne 6. května 1957 byla v Káhiře sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci.
President republiky Dohodu ratifikoval dne 6. prosince 1957 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. ledna 1958.
Podle svého článku 8 Dohoda, která se provádí ode dne 6. května 1957, nabyla platnosti dne 13. ledna 1958.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
David v. r
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 5/1958 Sb.
DOHODA
mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé republiky a vláda Egyptské republiky, přejíce si upevnit své přátelské vztahy a prohloubit rozvoj svých hospodářských styků a za účelem rozvoje vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi dohodly se následovně:
Článek 1
Obě smluvní strany se zavazují k vědecké a technické spolupráci za účelem účinného využití posledních výsledků vědy a techniky při hospodářské výstavbě obou zemí.
Článek 2
Spolupráce ve smyslu článku 1. této dohody bude prováděna poskytováním vzájemné vědecké a technické pomoci, a to zvláště:
a)  výměnou expertů,
b)  umožňováním odborné praxe a udělováním školských stipendií.
Článek 3
Podmínky a rozsah spolupráce uvedené v článku 1. budou obě smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období. Výsledky těchto