Input:

5/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku, platné do 31.12.1957 Archiv

č. 5/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku, platné do 31.12.1957
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. ledna 1957,
kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen „zákon”), § 33 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
ČÁST I
§ 1
Tímto vládním nařízením se svěřuje výkonným orgánům národních výborů plnění úkolů, jež na úseku výkupu zemědělských výrobků dosud obstarávalo ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků, zejména svými krajskými a okresními plnomocníky. Nové úkoly kladou vysokou odpovědnost na národní výbory a jejich výkonné orgány za řádné plnění plánu výkupu zemědělských výrobků a tím i za zásobování obyvatelstva potravinami a průmyslu surovinami vyráběnými v zemědělství.
Rozsah dodávkové povinnosti
§ 2
Dodávkovou povinnost podle zákona mají:
a)  státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru (zemědělské závody národních podniků, zemědělské závody ve správě národních výborů, komunální zemědělské závody a pod.),
b)  jednotná zemědělská družstva, která pro společné hospodaření přijala vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev (dále jen „jednotná zemědělská družstva”), a jejich členové, pokud užívají záhumenku nebo chovají hospodářská zvířata (dále jen „záhumenkáři”),
c)  členové jednotných zemědělských družstev, kteří dosud nepřijali pro společné hospodaření vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev (dále jen „členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu”), a jednotlivě hospodařící rolníci,
d)  ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 3
(1)  Dodávkové povinnosti podléhají tyto zemědělské výrobky:
a)  zrniny (obiloviny a luštěniny);
b)  olejniny;
c)  brambory;
d)  cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena) a tabák z osevních ploch, které byly pěstiteli stanoveny při rozpisu plánu rozvoje zemědělské výroby;
e)  chmel;
f)  seno;
g)  celer, cibule, česnek, mrkev - karotka, okurky nakládačky a petržel z osevních ploch, které byly pěstiteli stanoveny při rozpisu plánu rozvoje zemědělské výroby;
h)  ovoce;
ch)  vinné hrozny, dosahuje-li výměra vinice 20 arů u jednotných zemědělských družstev nebo 10 arů u ostatních pěstitelů vinných hroznů;
i)  maso, zejména jatečný skot, jatečná telata a jatečná prasata;
j)  mléko kravské;
k)  vejce (slepičí);
l)  ovčí vlna.
(2)  Dodávkovou smlouvu (§ 17 odst. 4) může být dodávková povinnost založena pro tyto zemědělské výrobky:
a)  cukrovka, čekanka, len (stonky a semena), konopí (stonky a semena) a tabák z osevních ploch, které nebyly pěstiteli stanoveny při rozpisu plánu rozvoje zemědělské výroby;
b)  sláma