Input:

R 5/1957; Garance

č. 5/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Soud rozhodující k žádosti vyvlastnitelů o zápisu vlastnického práva může zkoumat toliko, zda vyvlastnitel byl uveden do držby vyvlastněné nemovitosti výměrem okresního národního výboru, nikoli těž, zda byla vyplacena vyvlastňovací náhrada.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 2. května 1956, 18 Co 242/56.)
Lidový soud v Čes. Brodě, pob. v Kostelci n. Černými lesy, povolil ve vl. č. 371 a 431 poz. kn. pro kat. úz. Č. V. vklad vlastnického práva pro Československý stát – Státní banku československou. Učinil tak podle vyvlastňovacího výměru okresního národního výboru ze 7. července 1954 a podle výměru téhož národního výboru z 28. prosince 1955, kterým byla vyvlastněná nemovitost vyvlastniteli odevzdána do držby.
Krajský soud stížnosti původních vlastníků nevyhověl a usnesení lidového soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Není sporu o tom, že vyvlastňovací výměr ze 7. července 1954, který se týká předmětných nemovitostí, nabyl právní moci. Není také sporu o tom, že náhrada za vyvlastňovaný pozemek činila 235.000 Kčs. Konečně je nepochybné, že ve vyvlastňovacím výměru, vydaném podle § 20 zák. č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, byla obsažena tato doložka: „... jakmile vyvlastňovací výměr nabude právní moci a náhrada z titulu vyvlastnění bude složena, požádá Státní banka okresní národní výbor, aby ji podle § 42 vl. nař. č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, zavedl do trvalého držení a užívání všech vyvlastněných nemovitostí. Po odevzdání majetku do trvalého držení požádá pak vyvlastnite1! soud, aby na podkladě vyvlastňovacího výměru bylo vloženo jeho právo vlastnické do pozemkových knih v mezích a v rozsahu provedeného vyvlastnění..
Tato doložka odpovídá znění § 42 vl. nař. č. 93/1950 Sb.
Proti usnesení, kterým bylo vloženo vlastnické právo, si nyhi stěžují býv. vlastníci a uvádějí, že nebyly dosud splněny všechny podmínky vyvlastňovacího výměru, protože Státní banka složila místo obnosu 235.000 Kčs pouze 125.248 Kčs. Uznávají sice, že tu bylo třeba provést zúčtování udržovacích nákladů a různých adaptací, které postupem doby nabyvatel učinil, že však toto vyúčtování není průkazné, protože nebylo doloženo doklady, takže nemohou posoudit, zda v jejich prospěch vyplývá