Input:

č. 5/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 5/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Z návrhu na povolení exekuce nuceným zřízením práva zástavního platí se jen poplatek podle pol. 10 sazebníku soudních poplatků (příloha k nařízení č. 3/1951 Sb.); dalšímu poplatku podle pol. 16 sazebníku takový návrh nepodléhá.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. září 1954, Cz 371/54.)
Vymáhající věřitel podal u lidového soudu žádost o povoleni exekuce zřízením exekučního zástavního práva k zajištěni své pohledávky na jedné polovině nemovitosti patřící dlužnici. Tento návrh zpoplatnil nalepením kolkových známek v hodnotě 84 Kčs.
Lidový soud v České Lípě vyzval vymáhajícího věřitele, aby doplatil soudní poplatek 83,60 Kčs do 15 dnů s tím, že jinak bude poplatek vymáhán exekucí. Na dotaz vymáhajícího věřitele sdělil lidový soud, že další poplatek vyžaduje proto, že návrh na zápis je spojen s jiným návrhem a proto je třeba zaplatit ještě další 2 % poplatek podle pol. 16 sazebníku. Usnesení nabylo právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením lidového soudu byl porušen zákon a usnesení to zrušil.
Z odůvodnění:
Podle pol. 10 sazebníku soudních poplatků připojeného k nařízení ministra financí č. 3/1951 Sb. platí se z návrhu na povoleni exekuce, pokud není jinak stanoveno v pol. 11 a 12, z vymáhaného nároku poplatek 2 %, nejméně však 5 Kčs. Tato sazební položka se vztahuje i na exekuci zřízením exekučního zástavního práva. Byl proto vymáhající věřitel povinen zaplatit soudní poplatek kolkovými známkami ve výši 83,60 Kčs (§ 3 odst. 6 zák. č. 175/1950 Sb., výnos ministerstva