Input:

č. 5/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 5/1954 Sb. rozh. tr.
Záver o zavinení obvineného pri trestnom stíhaní pre nesplnenie poľnohospodárskych výrobných úloh nemožno vyvodzovať len z množstva neodovzdaných produktov. Treba zistiť aj spôsob, akým obvinený hospodáril a aké boli objektívne predpoklady pre splnenie týchto výrobných úloh.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo 17. júna 1953, 4 To 349/53.)
Ľudový súd v Senici odsúdil pre ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 1, 2 tr. zák. obvineného roľníka, hospodáriaceho na trinásť ha pôdy, na ktorú pripadá ornej pôdy 10 ha. Ľudový súd mal za zistené, že obvinený nesplnil vo väčšej miere dodávky poľnohospodárskych produktov, najmä poľnohospodárskych plodín a produktov živočíšnej výroby, ako mu boli predpísané miestnym národným výborom, a že nedodržal plánovaný stav dobytka. Z toho vyvodil súd záver, že obvinený z nedbanlivosti sťažoval prevádzku štátneho výkupného aparátu, teda štátneho podniku tým, že porušil povinnosť svojho povolania, pričom týmto konaním bolo sťažované vykonávanie jednotného hospodárskeho plánu v poľnohospodárskom úseku. Na obhajobu obvineného, že obilie nesplnil väčšinou preto, že bolo vymoknuté alebo zmrzlo, konopné vlákno bolo malé a nedosiahlo váhy, ktorá bola k odovzdaniu predpísaná, že mu okrem toho uhynuli v danom období kone a teľata a mlieka spotreboval pre svoju domácnosť viac, pretože traja. členovia rodiny boli chorí, ľudový súd uviedol, že sú to len samé výhovorky a že z pôdy obvineného dá sa vyťažiť toľko, aby mal na odovzdanie pre verejné zásobovanie. Ľudový súd má zato, že výhovorky, aké uvádza obvinený, že mu totiž obilie zmrzlo, že sa neurodilo, že nemal čím kŕmiť dobytok, že mu dobytok uhynul, sú obvyklé výhovorky dedinských boháčov, medzi ktorých zaradil aj obvineného.
Krajský súd vyhovel odvolaniu obvineného, rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu zrušil a tomuto uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Pri preskúmaní napadnutého rozsudku odvolací súd poznal, že v rozhodnutí prvého súdu podstatné skutkové zistenia, rozhodné pre náležité zistenie trestného činu obvineného a pre spravodlivé rozhodnutie súdu, sú tak neúp né a nedostatočné, že je potrebné hlavné pojednávanie opakovať, aby pri ňom mohol byť skutkový stav zistený vyčerpávajúcim spôsobom, najmä prešetrením aj obrany obvineného. Hoci totiž obvinený proti obvineniu, ktoré na neho bolo vznesené, predniesol veľmi závažnú obranu, ľudový súd predsa túto obranu nevzal do úvahy, vôbec ju neprešetril a uspokojil sa iba zistením, aké množstvo poľnohospodárskych produktov obvinený nedal na predpísané dodávky a na základe toho ho odsúdil pre ohrozenie jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 1, 2 tr. zák. Záver o zavinení obvineného pri trestnom stíhaní pre nesplnenie poľnohospodárskych výrobných úloh nemožno však vyvodzovať len z množstva neodovzdaných produktov. Treba zistiť aj spôsob, akým obvinený hopodáril a aké boh objektívne predpoklady pre spnenie týchto výrobných úloh. V tomto smere obvinený predovšetkým dokazoval, že je na 70 % práce neschopný a ťažko chorý, ďalej udal, že tak jeho manželka, ako aj jeho syn sú vážne chorí, že syn bol dokonca superarbitrovaný od vojska. Podľa ďalšej obrany