499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění účinném k 29.3.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 499/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o dokumentaci staveb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
62/2013 Sb.
(k 29.3.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
§ 1
(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f) dokumentace pro provádění stavby a
g) dokumentace skutečného provedení stavby.
(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.
§ 1a
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 1b
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 1c
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 1d
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 2
Projektová dokumentace
(K § 105 odst. 8 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 3
Dokumentace pro provádění stavby
(K § 134 odst. 6 stavebního zákona)
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 4
Dokumentace skutečného provedení stavby
(K § 125 odst. 6 stavebního zákona)
(1) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
§ 5
Dokumentace bouracích prací
(K § 128 odst. 8 stavebního zákona)
Náležitosti dokumentace bouracích prací stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce.
§ 6
Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě
(K § 157 odst. 4 stavebního zákona)
Obsahové náležitosti
 
 Nahoru