Input:

49/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 49/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 7. února 2023,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5)  Školním a vysokoškolským sportem se rozumí sport organizovaný či zajišťovaný školou nebo školským zařízením, včetně školského výchovného a ubytovacího zařízení nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, podle školského zákona, sport organizovaný či zajišťovaný fyzickou nebo právnickou osobou sice odlišnou od školy nebo školského zařízení, ale organizovaný či zajišťovaný pro školu nebo školské zařízení pro výkon jejich činností podle školského zákona a sport organizovaný či zajišťovaný vysokou školou nebo její součástí, včetně účelového zařízení pro kulturní a sportovní činnost, podle zákona o vysokých školách.”.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
2. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4)  V čele Agentury stojí rada Agentury (dále jen „rada”) složená z předsedy Agentury, místopředsedy Agentury a člena rady. Za Agenturu jedná navenek předseda Agentury. Dalším orgánem Agentury je dozorčí komise Agentury (dále jen „dozorčí komise”).”.
3. § 3a až 3e včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 7 až 9 znějí:
㤠3a
Působnost Agentury
(1)  Agentura
a)  vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán”), který obsahuje zejména definici cílových skupin sportovců, cílových skupin sportovních organizací a cílových skupin oblastí sportu, na které je podpora zaměřena, včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé cílové skupiny, a předkládá jej vládě ke schválení,
b)  koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
c)  poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu,
d)  kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl,
e)  vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
f)  zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4; Agentura může rozhodnout také o změnách příspěvkové organizace, jejímž je zřizovatelem, na základě tohoto zákona. Opatření, jímž Agentura rozhodne o změně