Input:

49/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice Garance

č. 49/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. září 2019 byla v Podgorici podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Dohoda
mezi
vládou České republiky
a
vládou Černé Hory
o řešení dluhu Černé Hory
vůči České republice

Vláda České republiky (dále jen „česká Strana“)
a
vláda Černé Hory (dále jen „černohorská Strana“ a společně uváděné jako „Strany“),
přejíce si rozvíjet dlouhodobou a stabilní obchodní, ekonomickou a finanční spolupráci založenou na principech vzájemných výhod,
majíce v úmyslu vyřešit dluh Černé Hory vůči České republice, odvolávajíce se na
Platební dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsanou v Bělehradě dne 8. února 1991,
Protokol z jednání o řešení salda na likvidačním účtu konaného mezi 23. a 26. březnem 1992 v Praze, potvrzený výměnou dopisů předsedů vlád České a Slovenské Federativní Republiky a Svazové republiky Jugoslávie, datovaných 7. května a 11. května 1992 (dále jen „Protokol z roku 1992“),
Dohodu mezi vládami České republiky a Slovenské republiky o převodu vládních pohledávek vůči zahraničí do kompetence České republiky a Slovenské republiky a o zajištění vnitřního financování poskytnutých vládních úvěrů, podepsanou v Bratislavě dne 7. dubna 1993,
Dohodu o sukcesních otázkách, uzavřenou ve Vídni dne 29. června 2001, její Přílohu C,
Dohodu o úpravě členství v mezinárodních finančních organizacích a rozdělení finančních aktiv a pasiv mezi Srbskou republiku a Republiku Černá Hora, podepsanou v Bělehradě dne 10. července 2006,
Vídeňskou úmluvu o smluvním právu, uzavřenou ve Vídni dne 23. května 1969;
respektujíce skutečnost, že Česká republika jakožto jeden ze dvou právních nástupců bývalé České a Slovenské Federativní republiky (dále jen „bývalá ČSFR“) spravuje, nezávisle a samostatně, svůj podíl na aktivech a pasivech bývalé ČSFR,
Berouce v úvahu
Záznam z expertního jednání mezi Národní bankou Jugoslávie a Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen „ČSOB“) ze dne 22. října 1997,
Protokol z jednání ke konsolidaci dluhu Svazové republiky Jugoslávie, uzavřený dne 13. prosince 2001 mezi zúčastněnými věřitelskými zeměmi Pařížského klubu a vládou Svazové republiky Jugoslávie,
Protokol ze zasedání Společné pracovní skupiny mající za cíl vyřešení finančních a právních otázek vztahujících se k zbývajícímu dluhu bývalé SFRJ vůči bývalé ČSFR mezi Českou republikou a Černou Horou ze dne 29. listopadu 2018,
se dohodly takto:
  
Článek 1
Řešený dluh
1. Strany potvrzují, že odsouhlasená jistina dluhu bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie (dále jen „bývalá SFRJ“) vůči bývalé ČSFR evidovaná na likvidačním clearingovém účtu činí 72 250 262,25 clearingových dolarů, z nichž 41 161 444,69 clearingových dolarů představuje českou část