49/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 49/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. března 2017.
Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyly ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou platnosti Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky, podepsaná v Praze dne 18. května 19711) , a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Římě dne 30. listopadu 19902) .
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ITALSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY A TECHNIKY
Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále jen „smluvní strany“,
- s přáním posilovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi smluvními stranami,
- přesvědčeny, že výměny a spolupráce v oblasti kultury, Školství, vědy a techniky, mládeže a sportu mohou přispívat k lepšímu vzájemnému poznávání a porozumění mezi oběma národy,
se dohodly takto:

  
Článek 1
Cílem této Dohody je podporovat a realizovat činnosti, jež budou ku prospěchu spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti kultury, vědy a techniky, školství, mládeže a sportu v souladu s právními předpisy platnými na území států smluvních stran, jakož i mezinárodními úmluvami, jimiž jsou případně smluvní strany vázány.
  
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat kulturní spolupráci a rozvíjet součinnost zejména v následujících prioritních oblastech:
a) vysokoškolské vzdělávání a spolupráce mezi univerzitami a dalšími vysokými školami;
b) školní vzdělávání a výuka jazyka;
c) kultura a umění;
d) kulturní instituce, hudba, divadlo, tanec, literatura, film, festivaly, výstavy;
e) autorské právo a práva s ním spojená;
f) archeologie, restaurování, uchovávání a ochrana movitého i nemovitého kulturního dědictví.
Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost spolupráci při plnění závazků plynoucích z mezinárodních úmluv UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 a o zachování nemateriálního kulturního dědictví z roku 2003. Smluvní strany se rovněž zavazují spolupracovat při dodržování zásad obsažených v úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005.
  
Článek 3
V oblasti školství a výuky jazyka budou smluvní strany podporovat:
a) studium příslušných jazyků a literatury, zejména podporou zřizování kurzů, lektorátů a kateder na univerzitách a dalších vysokých školách, jakož i na středních školách, a to včetně zřizování dvojjazyčných sekcí;
b) přímou spolupráci a výměny učitelů, vědeckých a výzkumných pracovníků a ostatních expertů mezi institucemi a organizacemi zabývajícími se vzděláváním ve státech smluvních stran;
c) spolupráci a výměnu informací o metodách, didaktických materiálech a programech.

  
Článek 4
1. Smluvní strany budou posilovat spolupráci v rámci mnohostranných programů Evropské unie (Lifelong Learning Programme, Erasmus Mundus), jakož i v rámci programů na
 
 Nahoru