Input:

49/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce Garance

č. 49/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
ZÁKON
ze dne 21. ledna 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 427/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „prezidenta republiky a“.
2. V § 37 odst. 2 se slova „a odchodné“ zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 114/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Čl. II
V § 2 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„(2) Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.1


1Zákon č. 48/2004 Sb., o zabezpečení