Input:

R 49/1967 (tr.); Provinění Garance

č. 49/1967 Sb. rozh. tr.
Projednání věci podle zák. č. 58/1965 Sb. před okresním soudem předpokládá, že předchozí postižení osoby pro provinění, přestupek nebo trestný čin, ve smyslu § 1 písm. a) cit. zákona, bylo v době spáchání nového činu pravomocné.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Labem - 4 To 558/66.)
Rozsudkem okresního soudu v L. z 26. 8. 1966 sp. zn. 1 T 275/66 byl A uznán vinným proviněním proti pracovní kázni podle § 21 písm. b) zák. č. 38/1961 Sb. a § 1 zák. č. 58/1965 Sb., kterého se dopustil tím, že od 10. března do 15. května 1966 nikde nepracoval a nechal se živit svojí matkou a mladší sestrou, ač již byl pro takové provinění postižen místním lidovým soudem v L. dne 7. února 1966 pokutou 100,- Kčs.
Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání A zrušil rozsudek okresního soudu a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Okresní soud nezjistil všechny okolnosti významné pro rozhodnutí. Provinění nebo přestupky uvedené v § 1 zák. č. 58/1965 Sb. projedná okresní soud, jsou-li splněny podmínky tam uvedené pod písm. a) i b). Prvý soud vycházel ze skutečnosti, že rozhodnutím místního lidového soudu v L. ze dne 7. února 1966 sp. zn. M 12/66 byl A postižen pro provinění stejného druhu pokutou 100,- Kčs. Dále bral v úvahu též posudek založený ve spisu, z jehož obsahu vyplývá, že A již v době, kdy chodil do základní školy byl značně neukázněný a pro neukázněnost byl vyloučen i ze Zemědělského učiliště v Z. Potom vystřídal několik zaměstnání, ale vždy byl pro časté absence propuštěn. Pro špatný poměr k poctivé práci nemá také dobrou pověst ani v místě bydliště.
Okresní soud si však neověřil, zda A

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací