Input:

49/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě Garance

č. 49/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 14. května 1965
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Dne 17. října 1964 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě. Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 35 v platnost dne 19. března 1965. České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny přáním upravit přepravu osob a zboží mezi oběma státy dopravními prostředky veřejné silniční dopravy, jakož i průjezd jejich územím sjednaly tuto Dohodu:
I. Přeprava cestujících autobusy
Článek 1
Přeprava osob autobusy mezi oběma státy a průjezd jejich územím podléhá povolovacímu řízení, s výjimkou přepravy vymezené v článku 6.
Článek 2
Žádosti o povolení se předkládají nejméně dva měsíce před zahájením přepravy.
Článek 3
1. Pravidelné linky mezi oběma státy nebo průjezdní trasy jejich územím povolují na základě vzájemnosti po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran.
2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro tu část linky, která prochází jejich územím.
3. Příslušné orgány smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávaní povolení.
Článek 4
1. Žádost o povolení se předkládá příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno.
2. K žádosti je třeba přiložit potřebnou dokumentaci (návrh jízdního řádu, tarifu a trasy, údaje o době provozu a o předpokládaném datu zahájení provozu). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat i jiné údaje, které považují za potřebné.
3. Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti, které je ochoten schválit, se všemi předepsanými údaji.
Článek 5
Pro autobusovou přepravu, při které se na zpáteční jízdě stejným vozidlem nepřepravují tytéž osoby, je třeba povolení, které se vydává na základě žádosti podané příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno a které se pak předává příslušnému orgánu druhé smluvní strany ke schválení.
Článek 6
Příležitostná turistická přeprava nepodléhá povolení, jsou-li tytéž osoby přepravovány týmž vozidlem:
a) při okružních jízdách, které začínají a končí ve státě, kde je vozidlo evidováno,
b) při jízdách, jejichž výchozí bod je v některém místě smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, a místo určení na území druhé smluvní strany s podmínkou, že se vozidlo vrátí prázdné na území smluvní strany, kde je evidováno.
Článek 7
1. Pro mezinárodní autobusovou dopravu je třeba vystavit přepravní doklad, který má obsahovat alespoň tyto údaje:
a) jméno (firma)