Input:

R 49/1965 (tr.); Poškozený. Zjišťování skutečného stavu věci Garance

č. 49/1965 Sb. rozh. tr.
Objasnenie skutočného stavu veci z hľadiska ustanovenia § 2 ods. 5 tr. por. vyžaduje, aby orgány, činné v trestnom konaní, zisťovali tiež skutočnosti, významné pre zistenie, kto je poškodený spáchaným trestným činom.
Neoprávnená ťažba dreva z lesa bývalých urbarialistov je rozkrádaním majetku v socialistickom vlastníctve.
(Rozsudok Najvyššieho súdu zo 16. júna 1965, sp. zn. 10 Tz 33/65.)
Rozsudkom okresného súdu v Bardejove z 29. septembra 1964 sp. zn. 4 T 12/64 bol obvinený uznaný vinným, že 25. októbra 1963 bez povolenia vyrúbal a odcudzil zo štátneho lesa v katastri obce Vislava, okres Bardejov, v oddelení 1 b) celkom 16 prm listnatého palivového dreva, čím Lesnému závodu v Stropkove spôsobil škodu vo výške 1910,08 Kčs. Tento skutok bol posúdený ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa 132 ods. 1 písm. a) tr. zák. a obvinenému bol podľa § 132 ods. 1 tr. zák., uložený nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní sedem mesiacov a povinnosť nahradiť Lesnému závodu v Stropkove škodu vo výške 955,- Kčs.
Na odvolanie obvineného zrušil Krajský súd v Košiciach rozsudok okresného súdu a vlastním rozsudkom z 27. novembra 1964, sp. zn. 4 To 308/64 uznal obvineného vinným tým istým trestným činom ako súd prvého stupňa s tým rozdielom, že obvinený vyrúbal a odcudzil drevo z družstevného lesa v katastri obce Vislava a spôsobil tým škodu Jednotnému roľníckému družstvu vo Vislave. Krajský súd uložil obvinenému tiež nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní sedem mesiacov a o povinnosti na náhradu škody nerozhodol s odôvodnením, že lesný závod v Stropkove nebol súdeným skutkom poškodený, a poškodené Jednotné roľnícke družstvo Vislava sa s nárokom na náhradu škody nepripojilo k trestnému konaniu.
Zmenu skutkových zistení ohľadne poškodeného subjektu odôvodnil krajský súd tým, že bolo bezpečne preukázané, že les, z ktorého obvinený vyrúbal drevo, nie je vo vlastníctve štátnych lesov, ale že je len v operatívnej správe Lesného závodu v Stropkove. Podľa názoru krajského súdu sú na základe zákona č. 2/1958 Zb. zákonov SNR lesy bývalých urbárskych a iných spoločností v miestach, kde je založené Jednotné roľnícke družstvo, vo vlastníctve tohoto družstva, a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo bývalých majiteľov lesa ako členov JRD zostáva zachované. Podľa odôvodnenia rozsudku krajského súdu je les, z ktorého obvinený vyrúbal drevo vo vlastníctve JRD vo Vislave.
Na sťažnosť pre porušenie zákona Najvyšší súd rozsudkom zo 16. júna 1965 sp. zn. 10 Tz 33/65 zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 27. novembra 1964 sp. zn. 4 To 308/64 a prikázal Krajskému súdu v Košiciach, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Súd prvého stupňa o krajský súd zistili v súlade s vykonanými dôkazmi, že obvinený vyrúbal neoprávnene v katastri obce Vislava, na mieste zvanom "Zimný vrch" 16 prm bukového dreva, čím spôsobil škodu 1910,08 Kčs. V tomto smere sú skutkové zistenia nesporné a nie je treba im nič vytýkať.
Nemožno však súhlasiť so záverom krajského súdu o nepochybnosti zistenia, že vyrúbané stromy boli vo vlastníctve Jednotného roľníckeho družstva vo Vislave. Pre záver o