Input:

49/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob, platné do 21.4.1993 Archiv

č. 49/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob, platné do 21.4.1993
[zrušeno č. 125/1993 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. března 1964
o pojistných podmínkách pro pojištění osob
Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 1
(1) Státní pojišťovna (dále jen „pojišťovna“) sjednává
1. pojištění pro případ smrti,
2. pojištění pro případ dožití,
3. pojištění pro případ smrti nebo dožití,
4. pojištění pro případ úrazu (dále jen „pojištění úrazové“).
(2) Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění osob. Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně ta ustanovení této vyhlášky, která jsou mu povahou a účelem nejbližší.
§ 2
Z pojištění je pojišťovna povinna buď poskytnout jednorázové plnění, nebo vyplácet důchod, a to podle toho, co bylo sjednáno.
§ 3
Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území Československé socialistické republiky a při povoleném pobytu mimo její území.
Uzavření pojistné smlouvy
§ 4
Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí být písemný jen tehdy, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.
§ 5
(1) Písemnými dotazy pojišťovny vztahující se k uzavření smlouvy (§ 350 obč. zákoníku) jsou i dotazy týkající se zdravotního stavu občana, na jehož život nebo zdraví se má pojištění vztahovat.
(2) Pojišťovna je oprávněna zdravotní stav občana (odstavec 1) přezkoumávat, a to na základě zpráv vyžádaných s jeho souhlasem od zdravotnických zařízení, ve kterých se léčil, jakož i prohlídkou lékařem, kterého mu sama určí.
(3) Skutečnosti, o kterých se pojišťovna při zjišťování zdravotního stavu občanů doví, smí použít pouze pro svou potřebu.
§ 6
Ztratí-li se nebo zničí-li se potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (pojistka), vydá pojišťovna tomu, kdo s ní smlouvu uzavřel, na jeho žádost druhopis tohoto potvrzení.
Změna pojištění
§ 7
Dohodnou-li se účastníci o změně pojištění již sjednaného, je pojišťovna povinna ze změněného pojištění plnit až z pojistných událostí, které nastanou po této dohodě, a to i když bylo dohodnuto, že změna má zpětnou účinnost.
Pojistné
§ 8
(1) Výše pojistného určuje se podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění.
(2) Je-li výše pojistného závislá též na věku pojištěného, považuje se za jeho věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění počít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.
§ 9
(1) Zanikne-li pojištění podle § 360 obč. zákoníku, vrátí pojišťovna tomu, kdo s ní pojistnou smlouvu uzavřel, zaplacené pojistné, a není-li na živu, pak tomu, kdo má právo na její plnění pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Od pojistného, které pojišťovna vrací, odečte to, co již z pojištění splnila.
(2) Zanikne-li pojištění z jiných důvodů, než je uvedeno v odstavci 1, nikoliv však proto, že pojistnou událostí odpadl důvod dalšího pojištění (§ 361 odst. 3 obč. zákoníku), je pojišťovna povinna vrátit zbývající část pojistného jen tehdy (§ 362 obč. zákoníku), jde-li o pojištění s běžným pojistným.
§ 10
(1) V